A. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Số hộ, lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản khu vực nông thôn

phân theo đơn vị hành chính

2. Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2018

3. Diện tích một số cây trồng lâu năm năm 2018

4. Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu năm 2018

5. Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu năm 2018

6. Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác năm 2018

7. Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu năm 2018

8. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2018

9. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2018

10. Sản lượng thủy sản năm 2018

11. Số lượng và công suất tàu, thuyền có đng cơ khai thác hải sản năm 2018
phân theo nghề khai thác chính

12. Diện tích rừng hiện có tính đến 31/12/2018 phân theo đơn vị hành chính

13. Diện tích rừng được bảo vệ tính đến 31/12/2018  phân theo đơn vị hành chính

14. Diện tích rừng được bảo vệ phân theo đơn vị hành chính năm 2018

15. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2018


 

© Bản quyền thuộc Cục Thống kê thành phố Hải Phòng