Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 TP Hải Phòng

Thứ ba - 28/09/2021 22:12
Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2021 ước tăng 12,28% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,39% của 9 tháng năm 2020 và thấp hơn mức tăng 16,42% của năm 2019

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2021 ước tăng 12,28% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,39% của 9 tháng năm 2020 và thấp hơn mức tăng 16,42% của năm 2019. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng Hải Phòng 9 tháng năm 2021. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,23%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 19,9%, đóng góp 10,21 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm.

2. Hoạt động tài chính, ngân hàng

2.1 Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2021 ước đạt 6.487,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.400,8 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng. Ước 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 67.019,3 tỷ đồng, bằng 120,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.810,3 tỷ đồng; ước 9 tháng năm 2021 đạt 16.174,6 tỷ đồng, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 6.325,1 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 8.155,9 tỷ đồng.

2.2 Ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/9/2021 đạt 254.751 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng dư nợ cho vay đến 30/9/2021 ước đạt 139.738 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 1,15% so với tháng 12/2020 và tăng 0,64% so với tháng 9/2020. CPI bình quân quý III năm 2019 tăng 1,09% so với cùng kỳ và tính chung 9 tháng năm 2021, CPI bình quân tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 

- Chỉ số giá vàng tháng 9/2021 giảm 0,44% so với tháng trước, giảm 5,16% so với cùng tháng năm 2020, giảm 4,29% so với tháng 12/2020. Giá vàng bình quân tháng 9/2021 dao động ở mức 5,1 triệu đồng/chỉ, giảm 24.000 đồng/chỉ.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2021 giảm 0,56% so với tháng trước, giảm 1,66% so với cùng tháng năm trước, giảm 1,54% so với tháng 12/2020. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 9/2021 dao động ở mức 22.874 đồng/USD, giảm 129,46 đồng /USD.

4. Đầu tư 

Thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 9 tháng/2021 ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 1,38%, trong đó: khu vực nhà nước ước đạt 10.144,7 tỷ đồng, tăng 0,89% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 65.150,3 tỷ đồng, giảm 12,29% so với cùng kỳ; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 43.529,8 tỷ đồng, tăng 32,44% so với cùng kỳ. 

Chín tháng đầu năm 2021, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.849,47 triệu USD, gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 113,97% kế hoạch. Trong đó tổng thu hút cấp mới và tăng vốn trên toàn thành phố đạt 2.840,91 triệu USD và 8,56 triệu USD vốn đăng ký thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 

5. Hoạt động của doanh nghiệp

5.1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố có 2.185 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 20.554,5 tỷ đồng, tăng 3,55% về số DN và tăng 6,22% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,4 tỷ đồng. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 1.243 cơ sở.

5.2. Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 171 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: Có 64,33% số DN đánh giá tổng thể chung về tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2021 so với quý II/2021 là tình hình tốt lên và giữ ổn định (26,90% DN đánh giá tốt lên và 37,43% DN đánh giá giữ ổn định), có 35,67% số DN cho rằng khó khăn hơn. 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh quý III/2021, có 43,86% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 42,11% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 35,09% doanh nghiệp cho rằng không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu; 28,65% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp và 28,07% số doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất của doanh nghiệp.

6. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

* Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021 toàn thành phố ước đạt 34.692,5 ha, bằng 99,46% so với vụ Mùa năm trước. 

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2021 ước đạt 8.178,9 ha, bằng 100,53% so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng cây ăn quả toàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 85,7 nghìn tấn, tăng 215 tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính tháng 9 năm 2021, số lượng đầu con gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,07 nghìn con, giảm 6,38% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,89 nghìn con, giảm 10,03%. 

Tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 144,37 nghìn con, tăng 12,70% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn giống và giá thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 9/2021 có xu hướng giảm, giá lợn giống xấp xỉ đạt 181 nghìn đồng/kg, bằng 96,4%; giá lợn hơi xuất chuồng bình quân đạt 54 nghìn đồng/kg, bằng 97,13% so với tháng trước.

* Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp 9 tháng năm 2021 trên địa bàn thành phố duy trì ở mức ổn định, sản lượng gỗ và củi khai thác chủ yếu được khai thác và thu nhặt từ cây lâm nghiệp trồng phân tán nên có xu hướng giảm. 

* Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 9 năm 2021 ước đạt 15.740,9 tấn, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 141.288,7 tấn, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

7. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 9/2021 dự kiến tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,48% so với cùng kỳ; ngành khai khoáng giảm 32,19%; sản xuất và phân phối điện giảm 26,87%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,87%.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: ngành chế biến, chế tạo tăng 21,65%, đóng góp 20,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 16,55% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 6,31% cùng tác động làm giảm 0,04 và 0,45 điểm điểm phần trăm vào mức tăng chung.

* Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 150,72%; giấy và bìa nhăn tăng 137,21%; Phân bón (NPK) tăng 53,36%; lốp ô tô tăng 30,3%; bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 41,02%;... Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho gia súc tăng 2,91%; thuốc lá đầu lọc tăng 2,65%;  xi măng Portland đen giảm 0,36%; đá xây dựng giảm 11,89%; bia đóng chai giảm 24,84%...

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 năm 2021 tăng 9,9% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: Sản xuất trang phục tăng 55,86%; sản xuất giày dép tăng 25,8%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 40,1%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 29,6%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 45,56%... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất đồ uống giảm 17,9%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 25%; sản xuất thiết bị truyền thông giảm 18,2%... 

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2021 tăng 8,12% so với tháng trước và giảm 3,17% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất đồ uống tăng 32,17%; sản xuất giấy, bìa và các sản phẩm từ giấy tăng 42,69%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 48,71%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,99%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 29,11%... Một số ngành có chỉ số tồn kho so với với cùng kỳ giảm như: Sản xuất kim loại giảm 13,75%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 53,46%; sản xuất giày dép giảm 8,62%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 20,48%...

* Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2021 dự kiến tăng 2,52% so với tháng trước và tăng 8,66% so với cùng kỳ, trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,8%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2,5%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3%. 

8. Thương mại, dịch vụ

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 năm 2021 ước đạt 12.778 tỷ đồng, tăng 2,71% so với tháng trước, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 112.070,7 tỷ đồng, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,78% kế hoạch (kế hoạch năm 2021 đạt 160.608 tỷ đồng). 

* Tổng lượt khách tháng 9/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 226,4 nghìn lượt, tăng 1,33% so với tháng trước, giảm 67,46% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 3 nghìn lượt, giảm 76,03% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 19,6 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 0,62% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 ước đạt 56,1 triệu tấn, giảm 2,16% so với cùng quý năm trước. Cộng dồn 9 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 171,4 triệu tấn, tăng 9,75% so với cùng kỳ.

* Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 9.544,5 triệu tấn.km, tăng 7,64% so với tháng trước và tăng 4,92% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 26.559,5 triệu tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; 9 tháng đầu năm 2021, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 76.554,2 triệu tấn, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm trước.

* Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 2,88% so với tháng trước, giảm 57,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 5,3 triệu lượt, giảm 58,14% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 ước đạt 26,6 triệu lượt, giảm 28,22% so với cùng kỳ năm trước. 

* Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 9 năm 2021 đạt 73 triệu Hk.km, tăng 1,11% so với tháng trước và giảm 56,27% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 219 triệu Hk.km, giảm 55,28% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 đạt 1.093,1 triệu lượt, giảm 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 năm 2021 ước đạt 3.797,8 tỷ đồng, tăng 8,88% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng tháng năm trước. Quý III ước đạt 10.506,6 tỷ đồng giảm 6,1% so với quý cùng kỳ. Ước tính 9 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 30.822,8 tỷ đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

* Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 9 năm 2021 ước đạt 12.751 nghìn TTQ, tăng 3,54% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 106.318 nghìn tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2020.

* Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 2.007,5 triệu USD, giảm 6,64% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.716,1 triệu USD, giảm 12,33% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18.537,6 triệu USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 15.987,8 triệu USD, tăng 22,54% so với cùng kỳ.

* Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.726,3 triệu USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.362,1 triệu USD, giảm 22,81% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18.236,1 triệu USD, tăng 26,61% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 14.737,2 triệu USD, tăng 24,92% so với cùng kỳ.

9. Một số tình hình văn hóa-xã hội

* Công tác Giáo dục - Đào tạo

Triển khai thực hiện kế hoạch học kỳ I năm học 2021-2022; chỉ đạo các trường học tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2021. Lễ khai giảng được tổ chức online nhưng vẫn nhiều cảm xúc, đầy đủ các nghi thức trang trọng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Thành phố đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hải Phòng có tỷ lệ 99,64% học sinh đạt tốt nghiệp.

* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tính đến ngày 23/9, tổng số ca tích lũy ghi nhận 67 ca; trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4/2021) ghi nhận là 61 ca (27 cộng đồng; 34 nhập cảnh); chuyển viện (BV Nhiệt đới TW) 34 ca; hồi phục xuất viện: 32 ca; đang điều trị: 01 ca (BVTE 01); nguy kịch: 0 ca. Tử vong: 0 ca.

Xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 23/9/2021 đã lấy 1.168.276 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 23/9/2021 đã lấy 1.057.927 mẫu xét nghiệm, gồm 35 mẫu ca nghi nhiễm và 1.057.892 mẫu sàng lọc.

Cách ly: Tổng số người hiện còn đang cách ly là 1.012 người (cách ly tại cơ sở tập trung 493 người, cách ly tại khách sạn 519 người). Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.412 người.

Tiêm vắc xin: Tổng tích lũy mũi tiêm từ đợt 1 đến nay: 666.072 (gồm: 586.631 mũi 1; 79.441 mũi 2).

*Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác

Công tác tiêm chủng mở rộng: Tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuồi đạt: 19.378 trẻ; tiêm trủng vắc xin VGB trong vòng 24 giờ đầu sau sinh đạt: 15.663 trẻ; tiêm nhắc lại vắc xin sởi mũi 2 đạt: 19.436 trẻ và DPT mũi 4 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt: 18.369 trẻ; phụ nữ có thai được tiêm > 2 liều UV đạt: 17.407 phụ nữ.

Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các tuyến; tăng cường các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong việc chủ động khám sàng lọc, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến.

* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã thẩm định, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 209 cơ sở; hồ sơ tự công bố sản phẩm: 113 giấy; cấp giấy công bố sản phẩm: 14 giấy. Số vụ ngộ độc thực phẩm trong kỳ là 03 vụ, với 90 người mắc, tăng 01 vụ so với năm 2020.

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến tháng 9/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.504 người, số người chuyển sang AIDS là 6.317 người, số người chết do AIDS là 5.355 người, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.149 người. Bệnh nhân đang điều trị Methadone tính đến tháng 9/2021 là 3.910 người, đạt 84,5% chỉ tiêu được giao, bệnh nhân đạt liều duy trì là 95%. 

* Tình hình trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021, toàn thành phố xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 03 người chết, 01 người bị thương và 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 01 người bị thương. Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 40 người và bị thương 28 người. 

* Công tác phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 08 vụ cháy, làm 02 người bị thương. Các vụ cháy đã gây thiệt hại về tài sản ước tính 4,67 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 63 vụ cháy (tăng 8,62% so với cùng kỳ năm 2020), làm 01 người chết (bằng cùng kỳ năm 2020), 03 người bị thương (giảm 57,14% so với năm 2020).

 

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây