Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021

Thứ ba - 22/12/2020 05:35
STT Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến Hình thức phổ biến Đơn vị liên hệ
A B 1 2 3 4
A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG
I Ấn phẩm        
1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội qusy III và 9 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021
 
Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
II Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh
1 Sản xuất Nông nghiệp tháng 1/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 1 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 2/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 2 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 3/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 3 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 4/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 4 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 5/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 5 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 6/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 6 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 7/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 7 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 8/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 8 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 9/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 9 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 10/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 10 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 11/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 11 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản xuất Nông nghiệp tháng 12/2021 Ước tính đến ngày 15 tháng 12 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất Công nghiệp tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
3 Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
4 Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
5 Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
6 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
7 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 1/2021 Chính thức 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 2/2021 Chính thức 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 3/2021 Chính thức 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4/2021 Chính thức 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5/2021 Chính thức 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 6/2021 Chính thức 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 7/2021 Chính thức 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 8/2021 Chính thức 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 9/2021 Chính thức 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 10/2021 Chính thức 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 11/2021 Chính thức 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 12/2021 Chính thức 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
8 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  Tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
9 Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 1/2021 Ước tính 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 2/2021 Ước tính 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn Tháng 3/2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 4/2021 Ước tính 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 5/2021 Ước tính 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 6/2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 7/2021 Ước tính 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 8/2021 Ước tính 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 9/2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 10/2021 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 11/2021 Ước tính 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 12/2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
10 Trật tự, an toàn xã hội tháng 1/2021 Sơ bộ 29/1/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 2/2021 Sơ bộ 28/2/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội Tháng 3/2021 Sơ bộ 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 4/2021 Sơ bộ 29/4/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 5/2021 Sơ bộ 29/5/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 6/2021 Sơ bộ 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 7/2021 Sơ bộ 29/7/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 8/2021 Sơ bộ 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 9/2021 Sơ bộ 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 10/2021 Sơ bộ 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 11/2021 Sơ bộ 29/11/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội tháng 12/2021 Sơ bộ 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ
I Ấn phẩm
1 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/6/2021 Website, ấn phẩm, truyền hình, các đơn vị báo chí tại địa phương Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29126/2021 Website, ấn phẩm, truyền hình, các đơn vị báo chí tại địa phương Phòng TK Tổng hợp
2
 
Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý II năm 2021 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu quý III năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Tờ gấp: Hải Phòng – Số liệu thống kê chủ yếu cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
II Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Sản phẩm chăn nuôi qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chăn nuôi quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chăn nuôi quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chăn nuôi quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
3 Kết quả Lâm nghiệp qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả Lâm nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả Lâm nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả Lâm nghiệp quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
4 Sản lượng Thủy sản qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng Thủy sản quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng Thủy sản quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng Thủy sản quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
5 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
6 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
7 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
8 Doanh thu bán lẻ hàng hóa qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
9 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
10 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
11 Vận tải hành khách và hàng hoá  Qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hành khách và hàng hoá  quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hành khách và hàng hoá  quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Vận tải hành khách và hàng hoá  quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
12 Trật tự, an toàn xã hội Qúy I năm 2021 Ước tính 29/3/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội quý II và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 Ước tính 29/9/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Trật tự, an toàn xã hội quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
C CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM
I Ấn phẩm
1 Niên giám thống kê năm 2020 Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và cả năm 2021 Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
3 Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Năm 2020 12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
II Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh        
1 Kết quả sản xuất vụ đông xuân Chính thức 29/8/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Kết quả sản xuất một số cây hàng năm chủ yếu Chính thức 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
3 Kết quả sản xuất một số cây lâu năm chủ yếu Chính thức 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
4 Dân số và lao động Ước tính 29/12/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
5 Các chỉ tiêu về Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu Chính thức năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
6 Các chỉ tiêu Dân số và Lao động Chính thức năm 2020; Sơ bộ năm 2021 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
7 Các Chỉ tiêu về Giá trị sản xuất, GRDP, Ngân sách nhà nước Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
8 Các chỉ tiêu về Đầu tư và Xây dựng Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
9 Các chỉ tiêu về Doanh nghiệp và Cơ Sở kinh tế cá thể Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
10 Các chỉ tiêu về Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
11 Các chỉ tiêu về Công nghiệp Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
12 Các chỉ tiêu về Thương mại và Du lịch Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
13 Chỉ số giá Chính thức năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
14 Các chỉ tiêu về Vận tải, Bưu chính, Viễn thông Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
15 Các chỉ tiêu về Giáo dục Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
16 Các chỉ tiêu về Y tế, Văn hóa và Thể thao Chính thức năm 2019; Sơ bộ năm 2020 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
17 Các chỉ tiêu về Mức sống dân cư và an toàn xã hội Chính thức 6/2021 Ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
D KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
  Kết quả điều tra DN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020 Chính thức;
Sơ bộ
Quý IV năm 2021 Ấn phẩm Phòng TK Kinh tế
  • NNNếu các mốc thời gian phổ biến trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời hạn phổ biến có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây