Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba - 15/12/2020 03:03
Thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. 350 đại biểu chính thức đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội. Sau khi thảo luận Văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

I. NHẤT TRÍ CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

II. NHẤT TRÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đại hội khẳng định: Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới.

Nút giao thông Nam cầu Bính - Ảnh: Đức Nghĩa

Những thành tựu quan trọng của nhiệm kỳ 2015 - 2020 có được là nhờ vào sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có nhiều đổi mới, sáng tạo của Thành ủy, sự quản lý, điều hành quyết liệt, kịp thời của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp chính quyền, cùng sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng, tận tụy của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo của Nhân dân thành phố. Những thành tựu đó cũng là sản phẩm kế thừa và kết tinh của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng, xảy ra nhiều sai phạm. Nhiều dự án đầu tư kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thu ngân sách Nhà nước vẫn còn thất thu, thất thoát khá lớn. Hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư còn chậm. Trật tự, an toàn xã hội trong một số thời điểm còn diễn biến phức tạp; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (nhất là tệ nạn ma túy) chưa được đẩy lùi. Công tác cán bộ còn có những hạn chế, một số cán bộ được lựa chọn đề bạt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu tính chủ động, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa được giải quyết kịp thời, còn để kéo dài. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội mang tính đổi mới của Thành ủy, trong một số thời điểm, tại một số đơn vị, địa phương còn thể hiện sự lúng túng, vừa thiếu tinh thần đổi mới, vừa thiếu quyết liệt, dẫn đến trì trệ; một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ còn thụ động, vô cảm. Đây là nguyên nhân chủ quan chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

III. NHẤT TRÍ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ 

1. Mục tiêu

Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Nhà ga cáp treo Cát Hải - Ảnh: Đức Nghĩa

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%/năm; dịch vụ tăng 8,8%/năm; nông, lâm và thủy sản tăng 1,1%/năm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,3%/năm.

Tỷ trọng GRDP của Hải Phòng năm 2025 chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

(2) GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 21,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 đạt từ 41% đến 43%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2025 đạt từ 47% đến 49%.

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng.

(6) Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 35 tỷ USD.

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn năm 2025 đạt 300 triệu tấn.

(8) Khách du lịch đến năm 2025 đạt 20 triệu lượt.

(9) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 là 47%.

(10) Đến năm 2025, có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các chỉ tiêu xã hội:

(11) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5% vào năm 2025.

(12) Giải quyết việc làm cho 5,58 vạn lượt lao động/năm.

(13) Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 87% đến 88%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.

(14) Đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

(15) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% vào năm 2025.

Các chỉ tiêu môi trường:

(16) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100% vào năm 2025.

(17) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 95%; trong đó trên 50% được xử lý bằng các công nghệ hiện đại, không chôn lấp vào năm 2025.

(18) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt từ 40% đến 50% vào năm 2025.

Chỉ tiêu xây dựng Đảng:

(19) Kết nạp từ 15.000 đến 15.500 đảng viên.

(20) Hằng năm, 70% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước có điều kiện; 100% số hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có điều kiện thành lập được tổ chức Đảng.

3. Phương hướng

(1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và nhiệt huyết, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(2) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá hạ tầng giao thông, đô thị, ba trụ cột kinh tế của thành phố được xác định: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đã được Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

(3) Ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quá trình triển khai cần được tiến hành theo lộ trình cụ thể; sau khi kết thúc việc thực hiện thí điểm tại một số địa phương sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, hoàn thiện đề án để triển khai đồng bộ. Trong quá trình thực hiện phải gắn với tiến trình đô thị hóa theo định hướng trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(4) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách mới, ưu tiên nguồn lực, khuyến khích phát triển các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công.

(5) Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng - Lê Chân - Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh

4. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

4.1. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển  

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách phản ánh đúng thực lực kinh tế của thành phố; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Siết chặt kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chi ngân sách, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý thu, chi ngân sách. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phân cấp thẩm quyền, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm cho các quận, huyện, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 chi đầu tư phát triển chiếm 60% chi ngân sách thành phố; ưu tiên nguồn lực cho các chương trình, dự án, công trình trọng điểm và lĩnh vực an sinh xã hội, có cơ chế ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương có số thu ngân sách vượt dự toán được giao.

Quyết liệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính. Phấn đấu Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cởi mở, thông thoáng.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững. Thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa đầu tư vào thành phố. Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững.

4.2. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại

Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn như: công nghiệp ô tô, chế tạo máy, điện tử tin học và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao... Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025, thành phố có thêm 15 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đạt các tiêu chuẩn hiện đại.

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm quốc gia và quốc tế.

Xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên trở thành trung tâm du lịch quốc tế, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại, trung tâm tài chính ngân hàng, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do.

4.3. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố Cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo các dòng sông chảy qua nội đô, tạo thành các cảnh quan và các công trình công cộng phúc lợi xã hội có giá trị văn hóa cao. Thành phố tiếp tục bố trí nguồn ngân sách hợp lý và huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các khu chung cư mới thay thế các khu chung cư cũ còn lại, hoàn thành toàn bộ vào năm 2025. Cơ bản hoàn thành các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá: Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray.

Cùng với tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc Thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030. Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội quận Dương Kinh và quận Kiến An bảo đảm đồng bộ với tiến trình và tốc độ phát triển đô thị thành phố.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng đang triển khai trên địa bàn thành phố, đồng thời khẩn trương triển khai các dự án, công trình mới như: mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên II, cầu Bến Rừng, cầu Rào III, tuyến đường mới kết nối từ trung tâm thành phố đi Đồ Sơn, các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, các bến mới tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Tiếp tục đề nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương và cho triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai. Phấn đấu đến năm 2025, Hải Phòng có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thực sự đồng bộ, hiện đại, liên hoàn, xứng đáng là trung tâm giao thương quốc tế, là động lực phát triển kinh tế của cả nước.

Cảng quốc tế Lạch Huyện - Ảnh: Đức Nghĩa

4.4. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa

Ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đến năm 2025, 100% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ưu tiên việc huy động nguồn lực để đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành thêm nhiều khu sản xuất nông nghiệp tập trung, sử dụng công nghệ cao, sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị thương phẩm cao.

Thành phố có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch của đảo Bạch Long Vĩ, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để hoàn thành xây dựng trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ.

4.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đúng quy hoạch được phê duyệt. Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư vi phạm quy hoạch, chậm tiến độ. Rà soát toàn bộ tiền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh giá đất bảo đảm đúng quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ chất thải đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư hoặc loại bỏ các dự án sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nặng tới môi trường. Tiếp tục xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố, cải thiện chất lượng không khí ở đô thị và các khu công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát môi trường. Triển khai nhanh các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại thay cho việc chôn lấp. Có kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

4.6. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước

Tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý để nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng nhanh tỷ lệ số trường đạt chuẩn Quốc gia, chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định Hải Phòng là trung tâm giáo dục - đào tạo của vùng Duyên hải Bắc bộ, là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước.

Ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện trọng điểm của thành phố, đồng thời tăng cường hỗ trợ về nhân lực, nguồn lực đối với hệ thống bệnh viện cấp quận, huyện, có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế, bảo đảm chất lượng các dịch vụ y tế tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại. Chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho thành phố trong mọi tình huống.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chú trọng các lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.

4.7. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

Quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước trong các tầng lớp Nhân dân thành phố, tạo thành nguồn lực tinh thần để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố. Tiếp tục có cơ chế khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tác văn học nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế. Thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành, đồng thời, triển khai tiếp các đề án để đầu tư cho an sinh xã hội, khẳng định tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh nặng tiêu biểu dịp 27/7/2019

4.8. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng

Tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu làm giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm cho môi trường trị an thành phố bình yên.

Tăng cường triển khai củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế, địa phương và vùng lãnh thổ trên thế giới, chú trọng các đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, các địa phương trong Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đẩy mạnh liên kết vùng, trước hết là kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

4.9. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, giữ vững những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, hoạch định chủ trương, chính sách, triển khai thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm các hành vi vu khống, xuyên tạc sự thật, phá hoại sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, tạo sự chuyển biến về hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố.

4.10. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tạo cơ chế, điều kiện để Nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Mở rộng mô hình Nhân dân trực tiếp đánh giá sự hài lòng đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống Nhân dân. Đồng thời tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường việc mở rộng tổ chức, phát triển thành viên, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm tính chính trị, tính xã hội, tính tiêu biểu và thiết thực, hiệu quả; tập hợp đông đảo và phát huy vai trò của các tầng lớp, giai cấp tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

5. Các giải pháp đột phá

(1) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố Cảng biển. Tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đẩy nhanh tốc độ phát triển, mở rộng không gian đô thị về 03 hướng đột phá.

(2) Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

(3) Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm là phát triển hạ tầng du lịch, nhất là các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa.

IV. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, kế thừa những bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chỉ đạo tổng hợp cùng ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đại hội đảng bộ các cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.

VI. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

VII. NHẤT TRÍ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVI GỒM 53 ĐỒNG CHÍ VÀ KẾT QUẢ BẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG GỒM 23 ĐỒNG CHÍ ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC VÀ 02 ĐỒNG CHÍ ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các ban Trung ương Đảng có liên quan theo quy định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và đột phá nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn các nguyên tắc, kỷ luật Đảng, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; quyết tâm phấn đấu để Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng là “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Tài liệu đính kèm:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây