Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tháng 5 năm 2021

Thứ sáu - 28/05/2021 09:31
Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước tăng 2,66%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2021 ước đạt 12.030,6 tỷ đồng; Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 năm 2021 ước đạt 10.312 nghìn TTQ; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 5 năm 2021 tăng 0,08%
1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 trên địa bàn thành phố duy trì ổn định, chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước tăng 2,66% so với tháng trước và tăng 24,75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 29,14%; ngành chế biến, chế tạo tăng 26,37%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,33%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,73% so với cùng kỳ năm trước.

 Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số PTSX toàn ngành công nghiệp thành phố ước tăng 23,24% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo tăng 26,68% (cùng kỳ năm trước tăng 13,81%), đóng góp 24,32 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,57% (cùng kỳ năm trước giảm 8,43%), đóng góp 0,05 điểm phần trăm mức tăng chung; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 6,02% (cùng kỳ năm trước giảm 38,44%); ngành sản xuất và phân phối điện giảm 15,72% (cùng kỳ năm trước tăng 10,97%) tác động làm giảm lần lượt 0,01 và 1,12 điểm phần trăm trong mức tăng chung. 

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5/2021 ước tăng 2,31% so với tháng trước và tăng 34,95% so với cùng kỳ năm trước; 5 tháng/2021 chỉ số tiêu thụ ước tăng 18,2% so với cùng kỳ.

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/5/2021 dự kiến tăng 0,51% so với tháng trước và giảm 10,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất đồ điện dân dụng tăng 30,49%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 46,87%; sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác tăng 60,12%, sản xuất xi măng tăng 13,45%; sản xuất giày dép tăng 7,21%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng tăng 122,59%...   

* Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất ước 5 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ: Phân bón đạt 121,9 nghìn tấn, tăng 82,59%; Modun camera điện thoại đạt 29.953 nghìn chiếc, tăng 30,2%; màn hình tivi đạt 1.419,1 nghìn cái, tăng 119,4%; máy giặt đạt 645,2 nghìn cái, tăng 43,9%; quần áo các loại đạt 64,08 triệu chiếc, tăng 34%;... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Xi măng Portland đen đạt 1.713,4 nghìn tấn, giảm 7,6%; nước mắm đạt 2.499 nghìn lít, giảm 9%; điện sản xuất đạt 2.738 chiếc, giảm 19,7%; đá xây dựng khác đạt 317,1 nghìn m3, giảm 14,9%;

* Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tại thời điểm 01/5/2021 dự kiến tăng 1,97% so với tháng trước và tăng 5,63% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,17%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 2,01%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,82% so cùng kỳ. 

2. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
  * Nông nghiệp


Tính đến ngày 15/5/2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2021 toàn thành phố ước đạt 43.363,4 ha, bằng 98,92% so với vụ Đông xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm ở các nhóm cây, trong đó cây lúa có mức giảm nhiều nhất, do chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, nuôi trồng thủy sản, phục vụ cho dự án xây dựng khu công nghiệp, công trình giao thông. 

Tình hình chăn nuôi trong tháng nhìn chung ổn định. Ước tính tháng 5 năm 2021, tổng đàn trâu ước đạt 4,09 nghìn con, giảm 8,84% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 9,48 nghìn con, giảm 8,39%. Tổng đàn lợn hiện có ước đạt 123,87 nghìn con, tăng 2,13% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn có xu hướng giảm, tổng đàn gia cầm ước đạt 8.708,3 nghìn con, giảm 1,17% so với cùng kỳ năm trước. 

  * Lâm nghiệp

Tháng 5 năm 2021, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn thành phố ước đạt 120,8 m3, bằng 90,48% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.885 ste, bằng 91,10%. 

Ước tính 5 tháng năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 668,6 m3, bằng 92,95% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 16.481 ste, bằng 94,30%. Nhìn chung, sản lượng gỗ, củi tiếp tục có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán 05 tháng năm 2021 ước đạt 125,4 nghìn cây, bằng 95,72% so với cùng kỳ năm trước.

 * Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5 năm 2021 ước đạt 17.158,3 tấn, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 78.508,5 tấn, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư xây dựng

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý thực hiện 5 tháng đầu năm 2021 dự kiến tăng 11,47% so với cùng kỳ. Ba nguồn vốn thực hiện cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố chiếm tỷ trọng cao nhất trong 5 tháng đầu năm tăng 2,15%.

Tính từ đầu năm đến 15/5/2021 toàn thành phố có 18 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 113,95 triệu USD và 23 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 923,43 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Điều chỉnh tăng vốn có 03 dự án với số vốn tăng là 8,88 triệu USD.

4. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2021 ước đạt 12.030,6 tỷ đồng, giảm 2,67% so với tháng trước, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 61.512 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách tháng 5/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 469,8 nghìn lượt, giảm 16,12% so với tháng trước và giảm 40,93% so với cùng tháng năm 2020. Cộng dồn 5 tháng/2021, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 2.258,6 nghìn lượt, giảm 9,19% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động lữ hành, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động lữ hành trong tháng 5/2021 giảm mạnh, tháng 5/2021 ước đạt 250 lượt, giảm 88,95% so với tháng trước, giảm 95,52% so với cùng kỳ. Cộng dồn 5 tháng/2021, lượt khách lữ hành ước đạt 25,7 nghìn lượt, giảm 8,04% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 18,4 triệu tấn, giảm 3,51% so với tháng trước và tăng 15,42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 98,7 triệu tấn, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 7.978,3 triệu tấn.km, giảm 4,21% so với tháng trước và giảm 8,11% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 42.420,7 triệu tấn, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 5 năm 2021 ước đạt 3,1 triệu lượt, giảm 35,82% so với tháng trước, giảm 8,43% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 20 triệu lượt, giảm 1,32% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 5 năm 2021 đạt 127,3 triệu Hk.km, giảm 36,31% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 đạt 822 triệu Hk.km, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2021 ước đạt 3.231,6 tỷ đồng, giảm 6,73% so với tháng trước và tăng 12,42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 17.441,4 tỷ đồng, tăng 21,45% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 năm 2021 ước đạt 10.312 nghìn TTQ, giảm 2,08% so với tháng trước và tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 5 tháng/năm 2021 ước đạt 54.590 nghìn tấn, tăng 12,41% so với cùng kỳ.

5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố Hải Phòng tháng 5 năm 2021 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng năm 2021 tăng 0,65% so với cùng kỳ.

* Chỉ số giá vàng 99,99% và Đô la Mỹ: 

Chỉ số giá vàng tháng 5/2021 tăng 2,06% so với tháng trước, tăng 12,57% so với cùng tháng năm 2020, giảm 4,21% so với tháng 12/2019. Giá vàng bình quân tháng 5/2021 dao động ở mức 5,28 triệu đồng/chỉ, giảm 107.000 đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2021 tăng 0,15% so với tháng trước, giảm 1,79% so với cùng tháng năm trước, giảm 2,24% so với tháng 12/2020. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 5/2021 dao động ở mức 23.151 đồng/USD, giảm hơn 25 đồng/USD.

6. Hoạt động tài chính, ngân hàng 

 * Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021 ước đạt 6.914,5 tỷ đồng. Ước 5 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 37.169,7 tỷ đồng, bằng 122,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 năm 2021 ước đạt 1.739,2 tỷ đồng; ước 5 tháng năm 2021 đạt 8.271,7 tỷ đồng, bằng 134,6% so với cùng kỳ năm trước.

* Ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/5/2021 đạt 248.876 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2021 ước đạt 133.491 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm trước. 

7. Một số tình hình xã hội

* Công tác Lao động, việc làm

Tháng 5 năm 2021, thành phố đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia tuyển dụng của 75 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 3.000 lao động, cung lao động tại sàn được 4.000 lượt người. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sàn giao dịch việc làm thành phố tổ chức được 14 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 02 phiên giao dịch việc làm online và 01 phiên giao dịch việc làm lưu động) với sự tham gia tuyển dụng của 355 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 19.407 lượt lao động. Cung lao động tại sàn đạt 17.902 lượt người, đáp ứng đc 92,25% nhu cầu tuyển dụng.

* Công tác giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

Tính đến ngày 14/5/2021, số lượng các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội tổng số là 740 người, bằng 100,14% so với năm 2020. Tập trung được 216 lượt người người lang thang trên địa bàn (tăng 95 lượt người (78,5%) so với cùng kỳ

* Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại thành phố ghi nhận mới 01 ca dương tính trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h00' đến 05h00' khi không có việc cần thiết. Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc...

* Công tác phòng chống HIV/AIDS

Tính đến 15/5/2021, lũy tích người nhiễm HIV là 11.439 người, số người chuyển sang AIDS là 6.315 người, số người chết do AIDS là 5.340 người, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 6.099 người. Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.955 người.

* Tình hình trật tự an toàn giao thông

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người và bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 10 vụ, số người chết tăng 06 người và số người bị thương tăng 12 người. 

* Công tác phòng chống cháy, nổ

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 40 vụ cháy, tăng 66,67% so với cùng kỳ năm 2020, làm 01 người chết, một số vụ cháy thảm thực bì rừng gây thiệt hại ước tính là 12,28 ha./.

Tác giả: Cục Thống kê Hải Phòng

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây