Thông cáo báo chí tình hình KTXH TP Hải Phòng 6 tháng năm 2023

Thứ tư - 28/06/2023 06:12

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2023

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; mở rộng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân. Nhờ đó, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đứng thứ 3 cả nước; một số chỉ tiêu tăng trưởng hai con số như sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn... các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; các chính sách an sinh, xã hội phát huy hiệu quả... Kết quả 6 tháng năm 2023 đạt được như sau:

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm năm 2023 ước tăng 9,94% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 12,7%-13%), đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng Sông Hồng. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,95%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,22%, đóng góp 5,66 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 11,12%, đóng góp 3,94 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,39%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm 6 tháng/2023 tăng 0,95%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 0,26%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Mặc dù ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, chi phí nguyên vật liệu tăng nhưng là điểm sáng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; giá trị tăng thêm ngành thủy sản tăng 2,14%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới ngành công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và lạm phát trên thế giới. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 10,61%, đóng góp 5,38 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 11,87% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 5,64 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 10,22%, làm giảm 0,28 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. 

Những tháng đầu năm, ngành xây dựng tiếp tục gặp khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng, tuy nhiên, với nỗ lực của thành phố trong việc quyết liệt triển khai vốn đầu tư công, hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp và trong dân cư vẫn duy trì được sự ổn định. Dự kiến ngành xây dựng tăng 5,98%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ 6 tháng năm 2023, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tăng trưởng khá khi nhiều ngành dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại; dự kiến giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ đạt 11,12%, trong đó ngành thương mại tăng 12,29%, đóng góp 0,71 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 16,29%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 5,5%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 10,77%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung...

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,77%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53,06%; khu vực dịch vụ chiếm 37,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,35%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý vật tư nông nghiệp được chú trọng triển khai thực hiện trên địa bàn. 

a) Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2023 toàn thành phố ước đạt 42.008,6 ha, bằng 98,10% so với vụ Đông xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm ở các nhóm cây, trong đó cây lúa có mức giảm lớn nhất. 

Diện tích gieo trồng cây lúa ước đạt 27.588,5 ha, bằng 98,39% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nhóm cây hàng năm khác vụ Đông xuân năm 2023 ước đạt 14.420,2 ha, bằng 97,55% so với cùng kỳ năm trước, năng suất các cây trồng cơ bản giữ được sự ổn định.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 8.423,3 ha, bằng 100,35% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, cơ cấu các nhóm cây trồng lâu năm giữ được sự ổn định so với năm trước: diện tích nhóm cây ăn quả ước đạt 6.816 ha, chiếm 81% tổng diện tích cây lâu năm; cây lấy quả chứa dầu ước đạt 255 ha, chiếm 3%; cây gia vị, dược liệu ước đạt 40 ha...

Ước tính tháng 6 năm 2023, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,13 nghìn con, giảm 1,19% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 7,41 nghìn con, giảm 7,78%; tổng đàn lợn hiện có ước đạt 138,57 nghìn con, giảm 4,69% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm ước đạt 8.118,3 nghìn con, giảm 1,62% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2023 như sau: Sản lượng trâu ước đạt 388,7 tấn, bằng 96,22%, sản lượng bò ước đạt 538,0 tấn, bằng 95,42%, sản lượng lợn ước đạt 15,17 nghìn tấn, bằng 96,98%, sản lượng gia cầm ước đạt 33,8 nghìn tấn, bằng 99,84% so với cùng kỳ năm 2022. 

b) Lâm nghiệp

Tháng 6 năm 2023, tình hình sản xuất ngành lâm nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ở mức ổn định với sản lượng gỗ khai thác ước đạt 121 m³, bằng 104,85% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng củi khai thác ước đạt 2.420,8 ste, bằng 89,99%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt 720,5 m³, bằng 97,26% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi đạt 17.170 ste, bằng 94,50%. 

c) Thủy sản

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 99.586,4 tấn, tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng năm 2023 ước đạt 9.598,0 ha, tăng 0,54%.  Sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng năm 2023 ước đạt 39.564,5 tấn, tăng 3,23%, chia ra: cá các loại đạt 24.220,8 tấn, tăng 3,36%; tôm các loại đạt 3.370,4 tấn, tăng 3,86%; thủy sản khác đạt 11.973,3 tấn, tăng 2,79%. 

Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 60.021,9 tấn, tăng 0,86% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: cá các loại đạt 35.824 tấn, tăng 1,11%; tôm các loại đạt 4.669,2 tấn, tăng 0,69%; thủy sản khác đạt 19.528,7 tấn, tăng 0,47%.

3. Sản xuất công nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đã có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục, đơn hàng xuất khẩu giảm, tình trạng phải cắt điện luân phiên do nguồn cung điện thiếu hụt… song cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất và thu hút đầu tư. Nhờ đó sản xuất công nghiệp thành phố vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, tăng 12,28% so cùng kỳ.

Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 12,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,01%, đóng góp 12,29 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,12%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 12,49%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành có chỉ số giảm là ngành sản xuất, phân phối điện giảm 1,36%, tác động làm giảm 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 8,38% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 30/6/2023 bằng 131,94% so với cùng kỳ, tăng 2,89% so với tháng trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 148,42%; sản xuất gỗ các loại tăng 190,29%; sản xuất xe có động cơ tăng 129,86%; sản xuất giày dép tăng 80,25%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 83,75%; may trang phục tăng 57,3%;...

Số lao động làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp ước tại thời điểm 01/6/2023 tăng 1,79% so với tháng 5/2023 và giảm 5,84% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,32%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,63%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 9,17%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: cấu kiện cầu bằng sắt thép sản xuất đạt 22,7 nghìn tấn, tăng 231,4% so với cùng kỳ; giấy và bìa khác sản xuất đạt 5,2 nghìn tấn, tăng 55,93% so với cùng kỳ; bút chì đen, bút chì màu và các loại bút chì khác sản xuất đạt 195,8 triệu cái, tăng 76,57%; bê tông tươi sản xuất đạt 468,2 nghìn m3, tăng 38,06%;... Một số sản phẩm chủ yếu giảm so với cùng kỳ: thuốc lá có đầu lọc sản xuất đạt 36,98 triệu bao, giảm 44,99% so với cùng kỳ; các loại ắc quy điện sản xuất đạt 87 nghìn Kwh, giảm 52,91%; máy cắt cỏ sản xuất đạt 944,4 nghìn cái, giảm 35,84%; sổ sách, vở thếp sản xuất đạt 20,2 nghìn tấn, giảm 20,52% so với cùng kỳ;...

4. Thương mại, dịch vụ

Sáu tháng đầu năm 2023, các hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định; doanh thu bán lẻ, doanh thu các hoạt động dịch vụ và vận tải luôn giữ được mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động du lịch trên địa bàn có nhiều điểm sáng; nhu cầu mua sắm, sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, lưu trú, lữ hành và vận tải của người dân thành phố tăng so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cho thấy cuộc sống của người dân dần đi vào ổn định hơn sau đại dịch Covid-19. 

* Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng năm 2023 ước đạt 95.818,2 tỷ đồng, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước, bằng 48,92% kế hoạch (kế hoạch năm 2023 đạt 195.855 tỷ đồng). 

Chia theo ngành hoạt động: Doanh thu hoạt động bán lẻ 6 tháng năm 2023 ước đạt 79.956,1 tỷ đồng, tăng 13,98% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.053,8 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 9.714,9 tỷ đồng, tăng 14,59% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 112,9 tỷ đồng, tăng 93,18% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 4.980,5 tỷ đồng, tăng 2,69% so với cùng kỳ.

* Hoạt động du lịch

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 3.466,9 nghìn lượt, tăng 10,07% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 493,2 nghìn lượt, tăng 2,46 lần so với cùng kỳ. 

* Dịch vụ vận tải

Hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, bắt đầu vào mùa du lịch biển nên lượng hành khách đến với các điểm du lịch của Hải Phòng tăng cao, thúc đẩy phát triển các hoạt động vận tải hành khách và dịch vụ du lịch. 

Sáu tháng đầu năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 142 triệu tấn, tăng 6,76%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 58.159 triệu tấn.km, tăng 3,04%; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 33,3 triệu lượt người, tăng 102,59%; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 1.471,2 triệu lượt người.km, tăng 118,54%.

* Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 

Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 69,099 triệu TTQ, giảm 3,44% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu cảng biển 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3.231,57 tỷ đồng, giảm 4,61% so với cùng kỳ năm 2022.

5. Tài chính và ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 46.490,8 tỷ đồng, đạt 39,93% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 84,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu nội địa đạt 16.666,2 tỷ đồng, đạt 39,21% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 81,63% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28.475,6 tỷ đồng, đạt 40,74% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 86,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 13.822,4 tỷ đồng, đạt 34,94% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 129,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển đạt 8.079,1 tỷ đồng, đạt 36,7% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 166,02% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 5.616,8 tỷ đồng, đạt 38,67% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 104,29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 30/6/2023 đạt 307.593 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2023 ước đạt 191.048 tỷ đồng, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước. 

6. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành tăng 11,96% so với cùng kỳ, trong đó vốn từ nguồn Nhà nước tăng 29,76%, cao nhất trong những năm gần đây, cho thấy nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, các cấp ngành thành phố trong việc đầy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 81,79 nghìn tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch năm 2023 (kế hoạch năm 2023 đạt 190 nghìn tỷ đồng),  tăng 11,96% so với cùng kỳ. 

Vốn đầu tư khu vực Nhà nước ước 6 tháng năm 2023 thực hiện 8.559,8 tỷ đồng, tăng 29,76% so với cùng kỳ. 

Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước ước 6 tháng năm 2023 đạt 44.140,5 tỷ đồng tăng 14,36% so với cùng kỳ. 

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm ước đạt 29.090,8 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ. 

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm 2023 đến ngày 23/6/2023, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố đạt 1.811,94 triệu USD, bằng 164,8% so với cùng kỳ năm 2022 (6T/2022: 1.099,46 triệu USD, trong đó: Cấp mới 37 dự án đầu tư với số vốn cấp mới là 315,2 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 25 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 1.492,67 triệu USD, thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 08 lượt với số vốn đầu tư đăng ký: 4,09 triệu USD).

Cũng từ đầu năm đến 23/6/2023, có 14 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động, có 12 dự án nằm ngoài KCN và 2 dự án nằm trong KCN, trong đó 6 dự án chấm dứt do chủ đầu tư hết thời hạn đầu tư; 8 dự án do đầu tư không hiệu quả.

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Để chủ động ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành kịp thời nhiều chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Giá thịt lợn hơi tăng nhẹ đã làm cho giá thịt lợn tại các chợ, siêu thị tăng; nhu sử dụng điện nước tăng cao vào mùa hè là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 1,96% so với tháng 12/2022 và tăng 2,99% so với cùng kỳ năm trước. 

Bình quân 6 tháng năm 2023, CPI tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,73% của 6 tháng năm 2022.

So với tháng trước, CPI thành phố Hải Phòng tháng 6/2023 tăng 0,05% (khu vực thành thị tăng 0,04%; khu vực nông thôn tăng 0,06%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm có chỉ số giá tăng, 03 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6/2023 tăng 2,99%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 09 nhóm tăng giá và 02 nhóm giảm giá.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 6/2023 tăng 1,96%, trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 09 nhóm hàng tăng giá.

Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tháng 6/2023 giảm 0,96% so với tháng trước, tăng 5,07% so với tháng 12/2022 và tăng 3,17% so với cùng tháng năm trước. Giá vàng bình quân tháng 6/2023 dao động ở mức 5,66 triệu đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2023 tăng 0,09% so với tháng trước, giảm 2,27% so với tháng 12/2022 và tăng 1,42% so với cùng tháng năm trước. Tỷ giá USD/VND bình quân tháng 6/2023 dao động ở mức 23.692 đồng/USD, tăng  31,76 đồng/USD. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tăng 2,91%.

8. Một số vấn đề xã hội

Trong 6 tháng năm 2023, đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

a) Lao động việc làm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ước giải quyết việc làm được 30.940 lượt lao động, bằng 53,99% kế hoạch năm và bằng 108,37% so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động giải quyết việc làm tăng so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu tăng trong ngành công nghiệp - xây dựng (tăng 0,25% so với cùng kỳ), dịch vụ (tăng 17,37% so với cùng kỳ), đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (tăng 266,67% so với cùng kỳ) cho các doanh nghiệp trong các ngành này đã dần đi vào ổn định sản xuất kinh doanh, tuy nhiên giải quyết việc làm trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp giảm 9,46% so với cùng kỳ.

Tình hình lao động việc làm của thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2023 có xu tăng về quy mô lực lượng lao động so với cùng kỳ năm trước: quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đầu năm 2023 là 1.028,8 nghìn người (bằng 100,22% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2022), lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc 6 tháng đầu năm 2023 là 997,3 nghìn người (bằng 98,88% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2022). 

b) Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2023 (tính đến 05/6/2023), tổng số đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 765 người (tăng 27 người, bằng 103,65% so với cùng kỳ). Tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố đạt 160 lượt người (bằng 100% lượt người so với cùng kỳ). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định 418 hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy tập trung tại các Cơ sở cai nghiện ma túy cho 1.261 lượt người, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm trước (1.261/1.141), bằng 56,2% so với kế hoạch năm (1.261/2.245). Điều trị Methadone toàn thành phố (18 cơ sở) cho 3.910 người, trong đó 06 cơ sở thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội điều trị cho 1.334 người, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm trước; bằng 107,6% so với kế hoạch năm. 

c) Giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao

Công tác giáo dục: 6 tháng đầu năm 2023, thành phố phê duyệt phương án tuyển sinh và tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2023 - 2024. Tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức đăng ký dự thi, tập huấn phần mềm quản lý thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2023. Hoàn thành việc đăng ký thông tin dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tổng rà soát thông tin trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2024. 

Công tác y tế dự phòng: Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong toàn thành phố có diễn biến như sau: tay chân miệng ghi nhận 262 ca, giảm 225 ca so với cùng kỳ năm ngoái, các ca bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi; sốt xuất huyết ghi nhận 84 ca, tăng 62 ca so với cùng kỳ năm ngoái; bệnh quai bị ghi nhận 20 ca, tăng 08 ca so với cùng kỳ năm ngoái; bệnh thủy đậu ghi nhận 99 ca, tăng 52 ca so với cùng kỳ năm trước, bệnh cúm ghi nhận 1.069 ca, tăng 419 ca so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã tham gia 02 đoàn kiểm tra liên ngành, thành lập 07 đoàn kiểm tra chuyên ngành; 05 đoàn theo kế hoạch, 44 đoàn kiểm tra đột xuất. Kiểm tra 251 cơ sở, tỷ lệ đạt 83,3%. Xử phạt 26 cơ sở, số tiền 249,8 triệu đồng. các lỗi vi phạm chủ yếu: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện không đúng quy định về kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn...

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Số người nhiễm HIV đang còn sống đến thời điểm báo cáo là 6.331 trường hợp; số người nhiễm HIV lũy tích là 11.755 người; số người nhiễm HIV tử vong lũy tích là 5.424 trường hợp, số người nhiễm mới HIV tính từ đầu năm 2023 là 75 ca (tăng 17 ca so với cùng kỳ), 8 ca chuyển AIDS, 19 ca tử vong do AIDS. 

Đến thời điểm báo cáo có 18 cơ sở điều trị Methadone, điều trị 3.907 người, đạt 85 % chỉ tiêu được giao, số bệnh nhân đạt liều duy trì 95%. Ngành Y tế điều trị cho 2.758 bệnh nhân đạt 70%.

Công tác văn hóa - thể thao: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: quyết định công nhận 01 di sản văn hoá trong Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (Lễ hội Ngũ Linh Từ, huyện Tiên Lãng; xem xét xếp hạng 01 di tích quốc gia (di tích Đền Phạm Thượng Quận). 

Ngành Văn hóa - Thể thao đã thực hiện 07 buổi thanh tra, kiểm tra đối với 8 lượt đối tượng (11 tổ chức và 27 cá nhân. Xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng) đối với 01 tổ chức và 01 cá nhân đã vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

d) Tai nạn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 02 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người và bị thương 07 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 01 vụ (tương ứng giảm 3,03%); số người chết tăng 02 người (tương ứng tăng 6,45%); số người bị thương tăng 03 người (tương ứng tăng 75%).

e) Thiệt hại do thiên tai, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 35 vụ cháy, số người chết là 05 người và bị thương 01 người; nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do tình trạng bất cẩn trong cách sử dụng các thiết bị có nguy cơ cháy, nổ cao tại một số nhà dân và cơ quan, doanh nghiệp; các vụ cháy đang trong quá trình điều tra, xác định giá trị thiệt hại về tài sản. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy./.

                                                          CỤC THỐNG KÊ TP HẢI PHÒNG

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây