Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

http://thongkehaiphong.gov.vn


Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015

Kế hoạch điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2015 - Tải về Kế hoạch
, . : 60 giây