Tiêu điểm

  • Tổng kết TĐT Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Triển khai TĐT kinh tế năm 2017
  • -->
  • Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế xã hội năm 2016
  • -->
hoi dap luat

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
T2/2017

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp -4,01 +38,9
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ -4,86 +12,06
- Hàng hóa thông qua cảng -8,11 +20,12
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +0,09 +3,29
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa -1,13 +19,14
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây