Tiêu điểm

  • Tập huấn và Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2016 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2016
  • -->
  • Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2016
  • -->
Tuyên truyền Luật Thống kê

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 10/2016

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp +8,2 +18,22
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +2,8 +13,03
- Hàng hóa thông qua cảng +0,72 +17,23
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +0,11 +3,31
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +1,11 +19,02
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây