Tiêu điểm

  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2016 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tập huấn và Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2016 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2016
  • -->
Tuyên truyền Luật Thống kê

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 11/2016

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp +4,14 +17,25
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +2,53 +13,03
- Hàng hóa thông qua cảng +1,23 +13,42
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ---- ---
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +2,75 +19,82
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây