Tiêu điểm

  • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế xã hội năm 2016
  • -->
  • Hội nghị phổ biến Luật Thống kê năm 2015
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2016 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tập huấn và Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  • -->
hoi dap luat

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
T1/2017

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp -8,34 +12
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +3,33 +13,52
- Hàng hóa thông qua cảng -9,62 +7,91
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +0,38 +4,06
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +0,36 +20,12
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây