Tiêu điểm

  • Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai công tác đoàn năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế xã hội năm 2016
  • -->
  • Hội nghị phổ biến Luật Thống kê năm 2015
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2016 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tập huấn và Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  • -->

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
NĂM 2016

CHỈ TIÊU So cùng kỳ (%)
- Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) +11,0
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp +16,8
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +13,11
- Hàng hóa thông qua cảng +14,46
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) +2,53
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +19,88
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây