Tiêu điểm

  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Cục Thống kê Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện TP
  • -->
  • Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế xã hội tháng 3/2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tổng kết TĐT Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Triển khai TĐT kinh tế năm 2017
  • -->
hoi dap luat

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
T4/2017

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp -0,31 +23,88
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +0,88 +14,03
- Hàng hóa thông qua cảng -0,85 +16,43
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) -0,38 +3,64
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +4,76 +21,84
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây