Tiêu điểm

  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2016
  • -->
  • Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2016
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
  • -->
  • Phát động lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
  • -->
  • Tập huấn điều tra Chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa nhập khẩu
  • -->
Tuyên truyền Luật Thống kê

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 8/2016

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp +1,9 +17,52
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ -0,62 +13,14
- Hàng hóa thông qua cảng +1,6 +17,00
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) -0,2 +2,2
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +0,39 +20,95
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây