30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố Hải Phòng (27/01/1994 - 27/01/2024)

Thứ ba - 16/01/2024 20:50
I. THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI, TỪNG BƯỚC ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (1994 -1995)

Thực hiện chủ trương đổi mới chỉnh đốn Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương về việc kiện toàn tổ chức đảng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 27/01/1994, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1000-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 4 đảng bộ khối cơ quan cấp thành phố: Đảng bộ Khối Dân Đảng, Đảng bộ Khối Nội chính, Đảng bộ Khối Kinh tế, Đảng bộ Khối Tuyên giáo với 2.522 đảng viên, sinh hoạt ở 59 tổ chức đảng cơ sở (gồm 35 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở trực thuộc). Tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 50% trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành cấp thành phố. Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên sinh hoạt trong Đảng bộ.
Ngày 27/01/1994 là ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng hiện nay.
Khi mới thành lập, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lâm thời gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đức Vịnh- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Bí thư. Đồng chí Đỗ Văn Ngự nguyên là Phó Bí thư Đảng bộ Khối Nội chính giữ chức vụ Phó Bí thư. Các ủy viên còn lại mỗi người phụ trách một mặt công tác và một số cơ sở đảng.
Trụ sở Cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng lúc này được đặt tại số 6 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đảng bộ Khối được ghi rõ trong Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: “Đảng bộ không đề ra nhiệm vụ chính trị cho các cơ quan trong Đảng bộ mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chung, căn cứ vào đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Đảng ủy chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực chuyên môn cụ thể và tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác… Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức”.
Thời kỳ này, đội ngũ cán bộ chuyên trách còn ít nên hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và phụ trách các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đều hoạt động kiêm nhiệm. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 ủy viên (cả 5 đồng chí đều kiêm chức). Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên-Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, được bầu là Chủ nhiệm. Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ được Đảng ủy phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách theo dõi, phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cấp trên chỉ đạo; cấp ủy cơ sở trực tiếp lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan cùng cấp.
Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trên cơ sở khảo sát của Đảng ủy Dân Chính Đảng và Thành đoàn ở 22 cơ quan, ngày 20/3/1995, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên cơ quan Dân Chính Đảng được thành lập. Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh niên kiêm giữ chức vụ Bí thư; Đồng chí Vũ Hữu Kháng, Bí thư Đoàn cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, kiêm giữ chức Phó Bí thư đoàn Liên cơ quan Dân Chính Đảng. Tổ chức Đoàn Thanh niên Khối có 9 đầu mối trực thuộc với 126 đoàn viên thanh niên. Đây là tổ chức đoàn tiền thân của Đoàn Thanh niên Khối sau này.
 Trong hai năm 1994 -1995, Đảng ủy lâm thời đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo toàn Đảng bộ quán triệt và tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban ngành thành phố từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trên nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Trong đó điểm nhấn quan trọng thời kỳ này là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (4/1994) đạt được những kết quả quan trọng.
Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai kịp thời, đạt kết quả tích cực. Trong 2 năm 1994 - 1995, mở 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 529 đồng chí; kết nạp 136 đảng viên. Phân loại tổ chức đảng: có 3 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 26 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh và 30 chi, đảng bộ xếp loại khá.
Năm 1995, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy có công văn cho phép Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Dân Chính Đảng kéo dài thêm thời gian hoạt động để tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ I vào cùng dịp Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch chung. Như vậy, nhiệm kỳ lâm thời của Đảng bộ kéo dài 2 năm (01/1994 - 01/1996).

II. TIẾP TỤC CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ KHỐI ĐỒNG BỘ, LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ (1996 - 2005)

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 1996, Đảng bộ Khối tiến hành Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1996 - 2000). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ có 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh tiếp tục được tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Cấp ủy chỉ có 3 đồng chí là cán bộ chuyên trách Đảng, còn lại là kiêm nhiệm. Cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 1996 - 2000 ít, chưa đủ để hình thành các ban tham mưu chuyên trách của cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên kiêm chức. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên được bầu lại làm Chủ nhiệm.
Ngay sau Đại hội, căn cứ vào quy định của Trung ương và Thành ủy, Đảng ủy xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy và chương trình công tác từng năm. Thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng theo tinh thần Quy định số 14-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 14-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối đã sớm kiện toàn các ban và Văn phòng Đảng ủy, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ vai trò tham mưu đề xuất và hướng dẫn của các ban, các bộ phận giúp việc cấp ủy lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt và nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, hướng dẫn của Thành ủy về quy chế hoạt động của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối.
Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, dần đi vào nền nếp. Trong nhiệm kỳ, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thể hiện rõ bản lĩnh và trình độ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất. Các cấp ủy trong Đảng bộ có nhiều cố gắng trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị với nhiều nội dung và hình thức phong phú, cách làm bài bản. Đại đa số cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết quan trọng khác của Trung ương, Thành ủy được tuyên truyền, quán triệt và được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Nhận thức tầm quan trọng và tính cấp bách của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn cơ sở thực hiện một cách nghiêm túc từ khâu tổ chức nghiên cứu, học tập đến xây dựng chương trình hành động. Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 12 - KH/ĐU, Công văn số 108-CV/ĐU hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện bước 2 tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình nghiêm túc, tập trung vào các vấn đề trọng tâm tạo được sự chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Sau khi tách, chuyển Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông Vận tải về Đảng bộ Khối Giao thông - Công chính, Đảng bộ cơ quan Sở Thương mại về Đảng bộ Khối Thương mại, từ đầu năm 1997, Đảng bộ Dân Chính Đảng quản lý 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở (344 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với hơn 3.000 đảng viên. Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 712 đảng viên; hoàn thành phổ cập lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên theo quy định; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.027 đồng chí. Trên 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên đủ tư cách. Tiến hành kiểm tra 2.571 lượt đảng viên, xử lý kỷ luật 64 đảng viên vi phạm. Cuối nhiệm kỳ này, cán bộ lãnh đạo của Đảng ủy có sự thay đổi. Tháng 7/1999, đồng chí Đặng Văn Mấm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, được Thành ủy phân công làm Bí thư Đảng ủy khối kiêm nhiệm thay đồng chí Nguyễn Đức Vịnh nghỉ hưu. Tháng 3/2000, đồng chí Nguyễn Ngọc San - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền, được Thành ủy điều động và chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Tháng 6/2000, đồng chí Nguyễn Quang Tuyên -Thành ủy viên, Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Thành ủy, được Thành ủy phân công và điều động về làm Bí thư Đảng ủy chuyên trách thay đồng chí Đặng Văn Mấm.
Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng nhiệm kỳ II được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/12/2000. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên được tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc San giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 ủy viên. Đồng chí Đỗ Trọng Tuấn -Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Tháng 5/2005, đồng chí Phạm Quốc Phòng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải An được Ban Thường vụ Thành ủy điều động chỉ định về giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối, thay đồng chí Nguyễn Ngọc San nghỉ hưu. Do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Đảng ủy Khối được bổ sung thêm một số cán bộ chuyên trách, đảm đương công việc Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng.
Từ năm 2000 đến tháng 6/2006, cơ quan Đảng uỷ khối được bố trí trụ sở làm việc trong khu vực các Ban xây dựng Đảng tại 128 Lạch Tray.
Trong nhiệm kỳ 2000-2005, thực hiện Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị và Quyết định số 721-QĐ/TU ngày 11/9/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Dân Chính Đảng đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan thành phố thuộc 4 khối: Kinh tế -Tài chính tổng hợp, Văn hóa - Xã hội, Nội chính, các Ban Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 07/11/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy, bộ máy chuyên trách của Đảng ủy Khối đã được củng cố, kiện toàn, gồm Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy sau khi báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy đã chủ động, tích cực chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị về tổ chức và cán bộ, nên đã nhanh chóng thành lập được 2 tổ chức chính trị - xã hội mới là Hội Cựu chiến binh Khối và Công đoàn Viên chức thành phố.
Hội Cựu chiến binh Khối được thành lập ngày 01/10/2003 do đồng chí Nguyễn Chanh làm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Ngọc Hải và đồng chí Nguyễn Văn Xứng. Ngày đầu thành lập, Hội có 7 tổ chức Hội cơ sở với 170 hội viên là cán bộ công chức đã tham gia phục vụ trong quân đội qua các thời kỳ. Trước yêu cầu xây dựng và phát triển Hội, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối đã tham mưu với Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển Hội Cựu chiến binh của các đơn vị trong khối. Hết năm 2006, Hội Cựu chiến binh Khối phát triển lên 45 tổ chức cơ sở Hội với 1.680 hội viên.
Công đoàn Viên chức thành phố có Quyết định thành lập ngày 19/5/2004, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 28/5/2004. Công đoàn các sở, ban, ngành, đoàn thể là tổ chức công đoàn cơ sở của Công đoàn Viên chức thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bính - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức; đồng chí Vũ Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Đặng Trung Thu, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa-Thể thao) - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm. Khi mới thành lập, Công đoàn Viên chức có 46 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 5.000 đoàn viên. Đến tháng 12/2005, số cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức là 49 đơn vị với gần 6.000 đoàn viên.
Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2000-2005 là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội IX của Đảng, Đại hội XII Đảng bộ thành phố đề ra; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng đi đôi với việc quản lý rèn luyện đảng viên, quan tâm chăm lo công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể”. Xác định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, do đó công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh giữ vai trò quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác. Từ nhận thức đó, Đảng bộ thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện, khá đồng đều trên các lĩnh vực công tác, một số mặt có chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức có nhiều tiến bộ. Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.786 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 781 đảng viên mới. Số đảng viên được kết nạp là 772 đồng chí. Trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giữ gìn kỷ luật Đảng được coi trọng, đã thi hành kỷ luật 44 đảng viên.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được xác định, hầu hết các cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt vai trò là trung tâm quy tụ, đoàn kết các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự kết phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Với đặc thù là các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, có nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quán triệt các quan điểm của Đảng, các cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ tổ chức và phối hợp các lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là việc tham mưu giúp Thành ủy thực hiện các chủ đề hành động hàng năm của thành phố, đặc biệt trong thời kỳ này đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. Vị trí, vai trò của tổ chức đảng ở các cơ quan ngày càng được khẳng định, nội dung hoạt động ngày càng rõ nét hơn, đã cơ bản khắc phục tình trạng thụ động, tách rời công tác đảng với công tác chuyên môn ở một số cơ sở.
Như vậy, sau 10 năm hoạt động, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng đã có tổ chức, bộ máy hoàn chỉnh và đồng bộ. Hệ thống chính trị bao gồm Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đồng bộ trong các lĩnh vực công tác.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ĐI VÀO CHIỀU SÂU, THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ (2005 - 2024)

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010) tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Ban Chấp hành nhiệm kỳ này gồm 25 uỷ viên, Ban Thường vụ có 7 đồng chí (trong đó có 5 uỷ viên chuyên trách). Đồng chí Nguyễn Quang Tuyên tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Quốc Phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.
Đại hội đề ra phương hướng chung: “Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó thấu suốt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, phấn đấu các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ thực sự đóng vai trò đầu tàu, giữ vị trí nòng cốt thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố”.
Tình hình tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ nhiệm kỳ này có một số thay đổi. Hai năm 2007 - 2008, Đảng bộ đã chuyển giao 22 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc Thành uỷ, khối doanh nghiệp Trung ương, khối doanh nghiệp thành phố và các quận - huyện; tiến hành giải thể, sáp nhập một số tổ chức đảng trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố theo tinh thần Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Trong nhiệm kỳ này, đội ngũ cán bộ chuyên trách có sự thay đổi. Tháng 5/2008, đồng chí Nguyễn Quang Tuyên, Bí thư Đảng ủy, nghỉ hưu. Ngày 30/10/2008, đồng chí Đặng Hữu Hưng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp tổ chức - đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy, được Thành ủy điều động và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Ngày 8/12/2008, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được Thành uỷ chỉ định kiêm chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng (nhiệm kỳ 2005 - 2010). Ngày 19/12/2008, đồng chí Phạm Quốc Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy được Ban Thường vụ Thành ủy điều động nhận nhiệm vụ mới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố. Tháng 4/2009, đồng chí Nguyễn Thành Tô - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được Thành ủy bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tháng 5/2010, đồng chí Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối thay đồng chí Nguyễn Xuân Sang.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ này gồm 5 ủy viên. (Có hai đồng chí chuyên trách), đồng chí Nguyễn Chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là Chủ nhiệm. Đến tháng 5/2009, đồng chí Vũ Đình Mạnh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, làm Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2005 - 2010, thay đồng chí Nguyễn Chanh nghỉ hưu.
Năm 2006, trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối chuyển về số 18 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết quan trọng khác của Trung ương, Thành ủy. Coi trọng chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Những vấn đề tư tưởng phát sinh ở cơ sở được quan tâm giải quyết kịp thời. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối đã xem xét, lựa chọn biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện, giới thiệu 03 đồng chí đề nghị Thành ủy biểu dương.
Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Đã góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối đã tiến hành mở 36 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.698 quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.016 đảng viên mới kết nạp. Chế độ thông tin thời sự và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy cơ sở được đảm bảo.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng, tạo được chuyển biến rõ nét. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Chế độ sinh hoạt, hội họp được cải tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy chất lượng làm chính, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, phê bình, kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Sinh hoạt đảng được dân chủ và mở rộng hơn. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, sinh hoạt chi bộ có tiến bộ hơn trước cả về nền nếp, quy trình, nội dung và chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, biểu dương 40 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ tốt công tác cán bộ, quản lý đảng viên và bảo vệ Đảng. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm bình quân có 76% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%, trong đó, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. Nhiệm kỳ này toàn đảng bộ kết nạp 1.209 đảng viên mới. Công tác chuyển giao, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định.
 Theo Quy định số 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 1521-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 19-5-2010, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng được đổi tên thành Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Theo đó, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng ủy Khối được biên chế 17 cán bộ chuyên trách.
 Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của cấp trên, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở. Bắt đầu từ nhiệm kỳ này, các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra 119 tổ chức đảng (trong đó 55 đảng bộ cơ sở, 64 chi bộ) với các nội dung trên đồng thời kiểm tra 17 đảng viên và 02 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 39 đồng chí. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được xem xét giải quyết kịp thời, khách quan, có lý có tình, không để tồn đọng, góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở.
Trong 2 ngày 25, 26 tháng 8 năm 2010, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí (có 9 chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Lê Quang Vinh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, 02 Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Đặng Hữu Hưng và đồng chí Nguyễn Thành Tô.
Đại hội đề ra phương hướng: “Tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống theo các chuẩn mực và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới phương pháp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể trong khối, phát động sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra”.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối được kiện toàn khá kịp thời. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối có 07 đồng chí (2 đồng chí chuyên trách, 5 đồng chí kiêm nhiệm). Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là đồng chí Vũ Đình Mạnh. Tháng 3/2014 đồng chí Vũ Đình Mạnh được luân chuyển về làm Phó phòng nghiệp vụ 2 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Ngô Doãn Tuyên được điều động về làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Thường trực Đảng ủy Khối được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời. Tháng 6/2015, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tháng 7/2015, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Phó Chánh văn phòng Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Công tác tư tưởng nhiệm kỳ (2010-2015) được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 05/7/2013 về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Quá trình chỉ đạo thực hiện đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thành uỷ có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình cũng như đối tượng đảng viên và loại hình cơ sở đảng. Công tác xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá nghị quyết tại cơ sở gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện được tập trung chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện nghị quyết bước đầu có chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đã thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng uỷ Khối quản lý, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin có định hướng tới cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trong giải quyết những phát sinh về mặt tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị.
 Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ Khối tiến hành mở 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.307 quần chúng ưu tú; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.075 đảng viên mới; rà soát và tổ chức học bổ sung kiến thức, cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 112 đảng viên; tổ chức 27 buổi thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, các thông tin về kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước và thành phố cho 2.942 lượt cấp uỷ viên, báo cáo viên. Giới thiệu 137 cán bộ trong diện quy hoạch tham gia lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính theo sự phân bổ của Thành uỷ. Phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu mở 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho 211 đồng chí. Tổ chức 14 lớp bồi dưỡng cấp uỷ cho 1.080 lượt cấp uỷ viên cơ sở.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả bước đầu quan trọng. Công tác tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cấp trên; quy trình chặt chẽ, khoa học, khách quan, thận trọng. Có 20 đơn vị trong khối được Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm tập thể và cá nhân còn để xảy ra một số nổi cộm, bức xúc, kéo dài và tồn tại yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành. Sau kiểm điểm, Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo các cấp uỷ xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, tập trung giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Hàng năm, các cấp uỷ, cá nhân tiến hành rà soát việc khắc phục những hạn chế, cũng như kiểm điểm việc khắc phục những tồn tại, hạn chế mới phát sinh. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ Khối biểu dương 34 tập thể, 58 cá nhân, đề nghị Thành ủy biểu dương 05 tập thể, 05 cá nhân.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, tạo chuyển biến rõ nét về xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo được tập trung hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm địa bàn trung tâm trong tổ chức hoạt động và rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở, thực hiện theo đúng Điều lệ, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng, thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 08-KL/ĐU ngày 14/7/2014 về “Một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các cấp uỷ, chi bộ đã đảm bảo và duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, có chiều sâu, tạo không khí dân chủ, cơ bản đảm bảo tính giáo dục, tính lãnh đạo và tính chiến đấu.
Công tác chuyển giao, sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng, cấp uỷ được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối tiến hành chuyển giao 08 tổ chức đảng và 258 đảng viên ở loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ quận Lê Chân. Tiếp nhận 04 tổ chức, 77 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ quận Kiến An về trực thuộc Đảng bộ Khối, đảm bảo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Thành uỷ. Công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được chú trọng. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đi vào thực chất hơn, không có tổ chức đảng yếu kém. Bình quân hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 18%. Toàn Đảng bộ kết nạp được 1.247 đảng viên mới. Xét chuyển đảng chính thức cho 1.109 đồng chí.
Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được coi trọng, nhất là việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thực hiện nghiêm theo Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ”; Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giữ gìn kỷ luật phát ngôn và bảo vệ Đảng trong tình hình mới.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp uỷ cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những tình huống phát sinh. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong toàn Đảng bộ Khối tiến hành kiểm tra, giám sát 739 lượt tổ chức đảng và 4.510 lượt đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã chủ động, thiết thực hơn, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được hiệu quả.
Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đã triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ đối với công tác của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương Đảng (khoá X); Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 19/3/2009 của Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) và Thông tri số 17-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) ngày 08/01/2002 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của từng tổ chức. Đảng ủy Khối đã duy trì nền nếp chế độ thông tin, nghe báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời bổ khuyết công tác lãnh đạo đảm bảo tính định hướng và tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Kết quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối nói chung và từng tổ chức đảng cơ sở nói riêng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Với những kết quả đã đạt được, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối tiếp tục giữ vững danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.
 Trong 03 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2015, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội lần thứ V (2015 - 2020). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí (có 9 chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa IV được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Nguyễn Thành Tô, Nguyễn Thị Thanh Thủy tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí, đồng chí Ngô Doãn Tuyên được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tính đến tháng 11/2018, Đảng bộ quản lý 65 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên là 4.213 đồng chí, gồm 43 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc; có 475 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
Đại hội xác định chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố”.
Đại hội đề ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố”.
Đại hội đề ra 3 khâu đột phá: (1) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; (2) Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (3) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhận thức tư tưởng chính trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và lối sống, tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nói đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Ngay sau Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Khối tổ chức nghiên cứu, quán triệt và ban hành kế hoạch chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Tiến hành xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các cấp ủy cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy nhằm quy định rõ hơn quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, đã kịp thời cập nhật nội dung các chương trình theo Hướng dẫn số 10,11-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đồng thời lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy. Trong 3 năm (2016-2018) Đảng uỷ Khối tiến hành mở 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng cho 856 quần chúng ưu tú; 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 642 đảng viên mới.
Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy Khối quản lý tiếp tục được duy trì, giữ vững và đi vào nền nếp. Sau Đại hội đã tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, rà soát quy chế hoạt động. Số lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy Khối quản lý là 32 đồng chí, được cơ cấu ở các lĩnh vực trọng yếu. Các cấp ủy cơ sở đều phân công 01 đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo. Chế độ giao ban công tác dư luận xã hội, các hội nghị báo cáo viên được duy trì nền nếp, qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin để định hướng nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Đảng ủy Khối tổ chức 09 hội nghị báo cáo viên, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước; các thông tin về kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước và thành phố; cập nhật kiến thức mới trên nhiều lĩnh vực, đa dạng các chủ đề cho trên 4.000 lượt cấp uỷ viên cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
Đã tiến hành sơ kết 3 năm, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 05/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa IV) về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; ban hành Kết luận số 12-KL/ĐU ngày 15/7/2016, Kết luận số 22-KL/ĐU ngày 04/10/2018 của Đảng uỷ Khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ Khối nói chung và từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc Khối nói riêng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa Kết luận về công tác tư tưởng của Đảng ủy Khối bằng những giải pháp phù hợp.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả bước đầu quan trọng. Công tác tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Cán bộ, đảng viên sau khi học tập nghị quyết đều nghiêm túc liên hệ với bản thân, viết bản thu hoạch và bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện mà nghị quyết nêu trên 3 lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Qua đợt kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đại đa số cán bộ, đảng viên trong Khối không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và công tác vận động quần chúng. Kỷ luật, kỷ cương công vụ được giữ vững, đạo đức nghề nghiệp có chuyển biến tích cực. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn trước. Dịp sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị, Đảng ủy Khối biểu dương 17 tập thể và 21 cá nhân; cấp ủy cơ sở biểu dương 31 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đảng ủy Khối giới thiệu 01 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Thành ủy biểu dương.
Đã tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, ban hành Kết luận số 21-KL/ĐU ngày 17/7/2018 để bổ khuyết công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Cụ thể hóa Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 04/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ban hành Công văn số 468-CV/ĐU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “V/v tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ”. Qua giám sát của Đảng ủy Khối, 100% cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào ngày thứ hai đầu tuần, đầu tháng, nhiều đơn vị tổ chức chào cờ hằng tuần.
Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá tích cực. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã gương mẫu trong công việc, trong đạo đức, lối sống, làm gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo. Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.
Năm 2017, Đảng ủy Khối đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, tập trung chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị. Đã có 42/65 cấp ủy cơ sở đăng ký thực hiện với 110 mô hình “Dân vận khéo” (trong đó có 74 mô hình tập thể, 36 mô hình cá nhân) thuộc các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy Khối lựa chọn 13 mô hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận chính quyền được tập trung chỉ đạo, hưởng ứng và tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền năm 2018” theo kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ban Dân vận Thành ủy. Đã có 46/65 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với tổng số 107 mô hình trong đó có 90 mô hình tập thể và 17 mô hình cá nhân.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra. Các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng được tiến hành kịp thời, đúng quy định. Các cấp ủy đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là thủ trưởng, cơ quan đơn vị có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp đã thực sự đổi mới theo hướng lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở làm thước đo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, từng bước nâng cao về chất lượng. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm khá chặt chẽ, khách quan gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương pháp đánh giá các tổ chức đảng và đoàn thể ngày càng đi vào thực chất. Hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu là trên 20%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gần 20%. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện bài bản, đảm bảo về số lượng và coi trọng chất lượng, đúng Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng và chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018, đã kết nạp 854 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 666 đồng chí.
Công tác kiện toàn cấp uỷ cơ sở khi có biến động về cán bộ, phối hợp với các cơ quan liên quan trong kiện toàn cán bộ lãnh đạo chính quyền đảm bảo kịp thời. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ từ Khối tới cơ sở được tập trung chỉ đạo, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Sự phối hợp giữa cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia, đóng góp ý kiến nhận xét cán bộ, phục vụ kịp thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ diện Thành ủy quản lý. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy từ Khối đến cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhận xét cán bộ diện Thành ủy quản lý 100 đồng chí tại 51 đơn vị; bổ sung kiện toàn cấp ủy cơ sở đối với 30 đơn vị. Phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu mở 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho 211 đồng chí và cử 58 đồng chí trong diện quy hoạch cấp ủy cơ sở tham gia lớp trung cấp chính trị - hành chính do Trường chính trị Tô Hiệu mở; cập nhật kiến thức mới cho 130 đồng chí đối tượng 4. Cử 03 đồng chí cán bộ đang công tác tại Đảng ủy Khối học lớp cao cấp lý luận chính trị. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng được tiến hành kịp thời phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng: thành lập mới 01 tổ chức cơ sở đảng (Đảng bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố); nâng cấp 03 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở (Sở Ngoại vụ, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng); tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giữ gìn kỷ luật phát ngôn và bảo vệ Đảng trong tình hình mới tiếp tục được tăng cường. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên trong sử dụng, quy hoạch đến đề bạt, bổ nhiệm được tiến hành đảm bảo chặt chẽ về quy trình, giữ vững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng và tính nghiêm túc trong công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì và đi vào thực chất, việc đăng ký danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được thực hiện ngay từ đầu năm, cơ bản đi vào nền nếp.
Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xác định là khâu đột phá. Năm 2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức 2 đoàn giám sát trực tiếp đối với 13 cấp uỷ tổ chức đảng, trực tiếp dự sinh hoạt với 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; năm 2017 thực hiện giám sát và dự sinh hoạt với 35 chi bộ thuộc 29 đơn vị; năm 2018 giám sát và dự sinh hoạt tại 29 chi bộ. Tiến hành kiểm tra toàn bộ 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ đảng viên. Tiến hành sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 08-KL/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa IV) về “Một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố”, ban hành Kết luận số 14-KL/ĐU ngày 20/10/2016 để tiếp tục thực hiện. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, có chuyển biến tích cực, rõ nét, nội dung và chất lượng đã được nâng lên. Cấp ủy cơ sở đã phân công đồng chí cấp ủy viên theo dõi, dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc. Trong sinh hoạt đảng đã thực hiện khá tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề được các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua việc gửi bản đăng ký sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề về Đảng ủy Khối ngay từ đầu năm.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Hằng năm tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Định kỳ và đột xuất, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối nghe Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ. Kịp thời chỉ đạo và giải quyết đơn thư, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền. Chỉ đạo và giao cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đôn đốc các cấp uỷ và và Uỷ ban Kiểm tra các cơ sở trực thuộc định kỳ thực hiện sơ kết, báo cáo việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị. Ngoài việc giám sát thường xuyên được thực hiện trên diện rộng đối với tất cả các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra được 191 lượt tổ chức đảng và 58 đảng viên và giám sát chuyên đề 164 lượt tổ chức đảng và 156 đảng viên. Nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu giám sát việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; việc rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.
Các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động bám sát Nghị quyết, Kết luận, Chương trình công tác của cấp ủy và tổ chức chính trị - xã hội cấp trên, chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Khối. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, đồng thời tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đạt kết quả tích cực. Tổ chức 05 diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Đối thoại với thanh niên”. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn các cấp. Đảm nhận 73 công trình thanh niên cấp cơ sở, 04 công trình được công nhận là công trình thanh niên cấp huyện. Tổ chức thăm tặng hơn 1.400 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh, đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Hỗ trợ khởi công xây dựng 04 ngôi Nhà nhân ái. Giới thiệu 228 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quán triệt đến 100% cán bộ hội cơ sở trực thuộc. Những nội dung được triển khai có hiệu quả là công tác cải cách hành chính; thực hiện các chủ đề năm của thành phố; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ được Hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” thăm các di tích lịch sử cách mạng và dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sỹ ở miền Trung, tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 1.000.000đ cho các gia đình chính sách tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường như “Chung sức chung lòng xóa nghèo cho cựu chiến binh”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “ Vì màu xanh trên đảo tiền tiêu”, “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới”… Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có sự đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu trọng yếu, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, lấy hiệu quả làm thước đo. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Cựu chiến binh khối, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
 Công đoàn viên chức Thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Khối, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổ chức học tập và triển khai chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát nghị quyết của cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Văn hóa, thể thao”, “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Cán bộ công chức với Ngày làm việc hiệu quả” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công tác giám sát, tham gia phản biện xã hội được chú trọng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức Khối các cơ quan thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 8 năm 2020 với sự tham gia của 197 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí (có 9 ủy viên chuyên trách), Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Phạm Xuân Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa VI; đồng chí Phạm Quang Sáng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa VI. Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VI gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Sinh Bảo được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa VI.
Đại hội xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.
Đại hội đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong khối; lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
Đại hội xác định 3 khâu đột phá: (1) Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; (3) Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước thuộc Khối.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội được triển khai bảo đảm chủ động, bài bản, đồng bộ, bám sát mục tiêu, phương hướng, 3 khâu đột phá, 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Khối bảo đảm kịp thời, sâu sát, thiết thực đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa tích cực:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chủ động, sáng tạo trong tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
Công tác tư tưởng luôn được chú trọng và tiến hành thường xuyên, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Đã lãnh đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị TW 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, cụ thể là việc tổ chức thực hiện học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” đạt kết quả tích cực. Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương 29 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu. Thành lập Ban Chỉ đạo 35 Khối các cơ quan thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 Khối đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy Khối tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.
Công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động báo cáo viên tiếp tục duy trì nền nếp các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 23/8/2022 về “thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng”. Năm 2023, Đảng ủy Khối đã thí điểm đổi mới cách thức tổ chức kiểm tra nhận thức từ hình thức thi viết sang hình thức trắc nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập lý luận chính trị trong Đảng cũng như việc nâng cao chất lượng đảng viên trong chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 547 đảng viên mới; 08 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 585 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng 01 báo cáo viên đạt giải nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021.
Phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp chỉ đạo công tác dân vận chính quyền và xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” 5 năm 2016 - 2020; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phối hợp năm 2021, 2022, 2023. Hằng năm, có trên 40 chi bộ, đảng bộ cơ sở (trong tổng số 62 chi bộ, đảng bộ cơ sở) đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, đạt tỉ lệ 64,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong giai đoạn 2019 - 2023 các cấp ủy cơ sở đã đăng ký 605 mô hình, trong đó có 94 mô hình được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình đã bám sát chủ đề năm của thành phố và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, có ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào các mặt như: cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu …
Công tác xây dựng tổ chức đảng: Xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đạt kết quả bước đầu tích cực. Cụ thể ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Hoàn thành Đề án “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố; các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân” trình Ban Thường vụ Thành ủy. Ngay sau khi Quy chế số 05-QC/TU được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động chủ trì xây dựng nội dung phối hợp năm 2023 để thực hiện.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành 4 Quy chế làm việc của cấp ủy (mẫu) của 4 loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chỉ đạo các cấp ủy rà soát, vận dụng, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp mình nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị. Ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 27/8/2021 “Thành lập thí điểm Tổ giúp việc cấp ủy cơ sở” tại 8 đảng bộ cơ sở. Nhận thấy tính khả thi và sự hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối đã chỉ đạo thành lập tổ giúp việc cấp ủy cơ sở tại các đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.
Ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 08/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Kết luận bổ khuyết 5/7 chỉ tiêu để thực hiện đến hết nhiệm kỳ.
Đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiện toàn các chi bộ trực thuộc bảo đảm đồng bộ với quá trình đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung cao tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, ban hành Kết luận số 07-KL/ĐUK ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Kết luận số 14-KL/ĐUK trong những năm tiếp theo. Hàng năm, để thực hiện nghiêm Quy định số 02-QĐ/ĐUK “về việc các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, chuyên viên theo dõi của Đảng ủy Khối đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị trực thuộc. Ban hành Quyết định số 359-QĐ/ĐUK ngày 07/2/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Riêng trong năm 2022 và năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp dự sinh hoạt tại 6 chi bộ. Qua dự sinh hoạt cũng như qua công tác kiểm tra, giám sát, 100% chi bộ thuộc Đảng bộ Khối duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên.
Công tác đảng viên được coi trọng về chất lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc. Đảng ủy Khối Ban hành Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK về quy trình kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên được thực hiện bài bản, đảm bảo về số lượng và coi trọng chất lượng, đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng và chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Giai đoạn 2020 - 2023, đã kết nạp được 641 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 599 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 1.609 đồng chí; trao huy hiệu đảng cho 95 đồng chí… Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về lập, lưu trữ hồ sơ đảng viên theo quy định. Coi trọng hơn vai trò của chi bộ trong trực tiếp quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú.
Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, là lãnh đạo phòng, bộ phận trực thuộc. Chỉ đạo kiện toàn cấp ủy viên ở các cơ quan, đơn vị khi có thay đổi về nhân sự bảo đảm kịp thời, chất lượng. Ban hành Quy định số 02-QĐ/ĐUK về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Ban hành Quy định số 04-QĐi/ĐUK ngày 06/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thay thế Quy định số 03-QĐ/ĐUK về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Phối hợp với Trường Chính trị tô Hiệu đào tạo 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 295 học viên (trong đó hệ tập trung có 17 đồng chí, hệ không tập trung là 278 đồng chí). Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (đã thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị cho gần 1.000 trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý)…
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm cả về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 14/3/2022 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở cơ sở thuộc Đảng bộ Khối; hoàn thành Đề án và ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 06/7/2022 về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 06/7/2022 về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030” triển khai đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 285 tổ chức đảng cấp dưới và 50 đảng viên; giám sát 120 tổ chức đảng cấp dưới và 109 đảng viên. Trong đó, Đảng uỷ Khối kiểm tra 53 chi, đảng bộ cơ sở, 12 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy cơ sở và giám sát 17 tổ chức đảng.
Đảng ủy Khối chú trọng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối tổ chức các phong trào thi đua theo hướng ý nghĩa, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của Khối. Nhờ vậy, các tổ chức chính trị - xã hội luôn giữ vững danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai và tổ chức hiệu quả các phong trào của Trung ương Đoàn phát động “Tuổi trẻ tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” với kết quả khá rõ nét như: Đảm nhận 18 công trình thanh niên cấp quận, 1.107 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; có 05 công trình thanh niên tiêu biểu cấp thành phố. Tổ chức, phối hợp tổ chức thăm, tặng trên 7.000 suất quà cho gia đình người có công, gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thanh thiếu nhi yếu thế, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 4,5 tỉ đồng; Hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 18 Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ, Nhà an sinh xã hội, Nhà đại đoàn kết với trị giá tiền trên 650 triệu đồng; Tổ chức 03 diễn đàn “Đảng với thanh niên -Thanh niên với Đảng”, 05 chương trình đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên; Giới thiệu 666 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó, 392 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Công đoàn Viên chức thành phố đã bám sát Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Khối, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổ chức học tập và triển khai chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát nghị quyết của cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả như: Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động cán bộ công chức với “Ngày làm việc hiệu quả”. Thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công tác giám sát, tham gia phản biện xã hội được chú trọng. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt đến 100% cán bộ hội cơ sở trực thuộc. Cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh Khối luôn phát huy và giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp hàng trăm triệu đồng thực hiện các Chương trình “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới”, ủng hộ các địa phương bị thiên tai, bão lụt … Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện chuyển đổi số và sử dụng mạng xã hội an toàn, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng cho 160 đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức, xác định rõ nhiệm vụ của mình trong thực hiện chuyển đổi số trong công việc, sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả. Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố (01/10/2003 - 01/10/2023), có 26 tập thể và 36 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 08 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

IV. TRUYỀN THỐNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng đã có sự trưởng thành toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đội ngũ cán bộ. Vị trí, vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối, của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối ngày càng được khẳng định và phát huy đầy đủ. Thông qua hoạt động của mình, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã làm nên những truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào, đó là:
Truyền thống trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, ra sức học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao.
Truyền thống thực hành dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, gần dân, trọng dân, vì dân, phục vụ nhân dân.
Truyền thống luôn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở bảo đảm sát thực tiễn, cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Từ thực tiễn hoạt động trong 30 năm xây dựng và phát triển, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm:
Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.
Hai là, chú trọng triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc bảo đảm chủ động, bài bản, kịp thời, sát thực tiễn, hiệu quả.
Ba là, tăng cường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tập trung chỉ đạo vào những khâu yếu, việc mới khó, những vấn đề bức xúc, những nhiệm vụ trọng tâm. Trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở.
Năm là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ quy định mỗi tổ chức; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối trong phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ở các cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh./.
 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây