Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chủ nhật - 20/08/2023 23:00
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK 21-30) trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hiện đại hóa hoạt động thống kê theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp và chuyên nghiệp; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội.
. Triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả: Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; các văn bản pháp luật khác liên có quan đến hoạt động thống kê.
3. Tổ chức tốt việc thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai thực hiện CLTK 21-30 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung các công việc, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện và sản phẩm tương ứng với từng nhóm công việc được xác định theo Phụ lục Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của Cục Thống kê thành phố ban hành kèm theo Kế hoạch này.
2. Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 của Cục Thống kê; Các phòng, Chi cục Thống kê quận, huyện, khu vực cụ thể hóa từng công việc được phân công và phối hợp trong kế hoạch này. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung công việc phù hợp với thời gian và sản phẩm được quy định trong Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của Cục Thống kê.
3. Định kỳ hàng năm, các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công việc được phân công chủ trì, gửi phòng Thống kê Tổng hợp để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Cục, UBND thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thống kê Tổng hợp là đơn vị đầu mối, định kỳ hàng năm kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các phòng, Chi cục Thống kê quận, huyện, khu vực; báo cáo Lãnh đạo Cục, UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) kết quả thực hiện CLTK21-30 theo yêu cầu.
2. Trưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận, huyện, khu vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành thực hiện tốt những nội dung liên quan theo Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo định kỳ gửi về đơn vị đầu mối trước ngày 15/11 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh với Lãnh đạo Cục Thống kê (qua phòng Thống kê Tổng hợp) để kịp thời giải quyết./.

Tác giả: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây