Tiêu điểm

  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
  • Cục Thống kê Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện TP
  • -->
  • Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2017 thành phố Hải Phòng
  • -->
hoi dap luat

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
T6/2017

CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp +2,79 +24,58
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ +0,85 +14,83
- Hàng hóa thông qua cảng +0,86 +16,49
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) -0,19 +1,91
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +2,89 +23,99
hethongchitieu
Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2015

Ấn phẩm thống kê

, . : 60 giây