Giải thích về sự khác biệt giữa số liệu của Tổng cục Thống kê

  •   03/08/2015 03:57:00 AM
  •   Đã xem: 531
  •   Phản hồi: 0

Trong một báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội thảo “Giảm tham nhũng trong khu vực hộ kinh doanh tại Việt Nam

Điều tra Thống kê thuộc lĩnh vực Dân số - văn xã, từ nghiệp vụ Thống kê đến nghiệp vụ xã hội

Điều tra Thống kê thuộc lĩnh vực Dân số - văn xã, từ nghiệp vụ Thống kê đến nghiệp vụ xã hội

  •   17/06/2015 03:52:00 AM
  •   Đã xem: 413
  •   Phản hồi: 0

Trong hệ thống các cuộc điều tra thống kê, điều tra thống kê thuộc lĩnh vực dân số - văn xã có đặc thù riêng

, . : 60 giây