25 năm hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố Hải Phòng

Thứ sáu - 04/01/2019 20:53
Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố được thành lập ngày 27-01-1994, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Lúc mới thành lập Đảng bộ có 59 tổ chức đảng cơ sở với 2.522 đảng viên công tác tại các cơ quan ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị cấp thành phố
Đến nay, Đảng bộ có bước phát triển đáng tự hào với 65 tổ chức cơ sở đảng (gồm 43 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc) với tổng số đảng viên là 4.213 đồng chí; có 475 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. 

Trải qua 25 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng bộ Khối đã từng bước được kiện toàn về mô hình, tổ chức, bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đạt được những thành tích toàn diện: 

I. Đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cán bộ, đảng viên phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố giành được những thành tựu quan trọng 

Những năm 1994 - 2000: Trong bối cảnh đất nước và thành phố đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và xây dựng thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Những năm 2000 - 2005: Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bám sát vào chủ đề hành động hàng năm của thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội để lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố đề cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Đặc biệt trong thời kỳ này đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. 

Những năm 2005 - 2010: Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tÝch cùc thực hiện c ̧c chuyan ®Ò cô thÓ ho ̧ NghÞ quyÕt 32-NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ; triển khai thực hiện các chủ đề hành động năm của thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách tư pháp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2006 - 2010. 
Những năm 2010 - 2015: Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển và quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, triển khai đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển và quản lý đô thị, cải cách hành chính; sắp xếp, tinh giản bộ máy. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX, ban hành Kết luận số 72- KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết. 

Từ năm 2015 đến nay: Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện Kết luận 72- KL/TW của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển và quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, sắp xếp, tinh giản bộ máy. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát triển và quản lý đô thị; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả nổi bật và có đột phá. 
 
dai hoi dang bo khoi cac co quan tp hai phong nhiem ky 2015 2020


II. Chủ động, tích cực, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đạt kết quả rõ nét 

Những năm 1994 -2000: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng trong bối cảnh đất nước và thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở tập trung tuyên truyền định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Triển khai tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (4-1994), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng được chú trọng. Tiến hành mở 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 1992 đồng chí, kết nạp 848 đảng viên mới. đảng viên. 

Những năm 2000 -2005: Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH. Triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Thành ủy. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và xử lý kịp thời những phát sinh về mặt tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và sự ổn định trong từng cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Đại hội XII Đảng bộ thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.786 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 781 đảng viên mới, kết nạp 772 đồng chí vào Đảng. 

Những năm 2005 - 2010: Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng, góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết quan trọng khác của Trung ương, Thành ủy. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối đã xem xét, lựa chọn biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện, giới thiệu 03 đồng chí đề nghị Thành ủy biểu dương. Trong giai đoạn này, Đảng bộ Khối đã tiến hành mở 36 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.698 quần chúng ưu tú; mở 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1016 đảng viên mới; kết nạp 1209 đảng viên mới. 

Những năm 2010 -2015: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện công tác tư tưởng đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát. Đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quuyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố. Đã thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng uỷ Khối quản lý để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thành uỷ có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình cũng như đối tượng đảng viên và loại hình cơ sở đảng. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ Khối biểu dương 34 tập thể, 58 cá nhân, đề nghị Thành ủy biểu dương 05 tập thể, 05 cá nhân. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 05/7/2013 về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Trong giai đoạn này đã tiến hành mở 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.307 quần chúng ưu tú; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.075 đảng viên mới; kết nạp được 1.247 đảng viên mới. 

Từ năm 2015 đến nay: Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tổ chức 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng cho 856 quần chúng ưu tú; 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 642 đảng viên mới; kết nạp 854 quần chúng ưu tú vào Đảng. 
Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Dịp sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị, Đảng ủy Khối biểu dương 17 tập thể và 21 cá nhân; có 31 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đảng ủy Khối giới thiệu 01 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Thành ủy biểu dương. 

Năm 2017, Đảng ủy Khối đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, tập trung chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị. Đã có 42/65 cấp ủy cơ sở đăng ký thực hiện với 110 mô hình “Dân vận khéo” (trong đó có 74 mô hình tập thể, 36 mô hình cá nhân), Đảng ủy Khối lựa chọn 13 mô hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận chính quyền được tập trung chỉ đạo, hưởng ứng và tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền năm 2018” theo kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ban Dân vận Thành ủy. Đã có 46/65 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với tổng số 107 mô hình trong đó có 90 mô hình tập thể và 17 mô hình cá nhân. 

III. Tập trung cao kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt kết quả toàn diện 

Những năm 1994 -2000: Đảng ủy lâm thời đã nhanh chóng ổn định, xây dựng tổ chức. Tại thời điểm này Đảng bộ Dân Chính Đảng có 59 tổ chức đảng cơ sở (gồm 35 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở trực thuộc với 2.522 đảng viên). Trong 2 năm 1994-1995, có 3 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 26 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh và 30 chi, đảng bộ xếp loại khá. 
Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 1996, Đảng bộ Khối tiến hành Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1996 - 2000). 
Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, dần đi vào nền nếp. Sau khi tách, chuyển Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông Vận tải về Đảng bộ Khối Giao thông - Công chính, Đảng bộ cơ quan Sở Thương mại về Đảng bộ Khối Thương mại, từ đầu năm 1997, Đảng bộ Dân Chính Đảng quản lý 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc (344 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với hơn 3.000 đảng viên. Trên 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên đủ tư cách. 

Những năm 2000 -2005: Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng nhiệm kỳ II được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-12-2000. 
Thực hiện Quy định 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị và Quyết định 721-QĐ/TU, ngày 11-9-2003 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Dân Chính Đảng đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố - là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan thành phố thuộc 4 khối: Kinh tế - Tài chính tổng hợp, Văn hóa - Xã hội, Nội chính, các ban xây dựng Đảng, mặt trận và đoàn thể quần chúng. 

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức có nhiều tiến bộ, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện, khá đồng đều trên các lĩnh vực công tác, một số mặt có chuyển biến rõ nét. Trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Những năm 2005-2010: Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010) tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. 
Tình hình tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ nhiệm kỳ này có một số thay đổi. Hai năm 2007- 2008, Đảng bộ đã chuyển giao 22 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc Thành uỷ, khối doanh nghiệp Trung ương, khối doanh nghiệp thành phố và các quận - huyện; tiến hành giải thể, sáp nhập một số tổ chức đảng trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thành phố theo tinh thần Nghị định 13/CP-CP của Chính phủ. 

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm bình quân có 76% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%, trong đó, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. 

Theo Quyết định số 1521-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 19-5- 2010, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng được đổi tên thành Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.Theo đó, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm tra, có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng ủy Khối được biên chế 17 cán bộ chuyên trách. 

Những năm 2010 -2015: Trong 2 ngày 25, 26 tháng 8 năm 2010, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). 
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tập trung hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm địa bàn trung tâm. Tiến hành chuyển giao 08 tổ chức đảng và 258 đảng viên ở loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ quận Lê Chân. Tiếp nhận 04 tổ chức, 77 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ quận Kiến An về trực thuộc Đảng bộ Khối, đảm bảo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Thành uỷ. Bình quân hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chỉ tiêu đề ra từ 70-80%); số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95% (chỉ tiêu đề ra là 95%), trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 18%. 

Từ năm 2015 đến nay: Trong 03 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2015, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V (2015 - 2020). Tính đến tháng 11/2018, Đảng bộ quản lý 65 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên là 4.213 đồng chí, gồm 43 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở trực thuộc; có 475 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. 

Các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, đạt hiệu quả rõ nét. Hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu là trên 20%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gần 20%. 

IV. Từng bước thành lập, kiện toàn lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể thuộc khối đảm bảo đồng bộ, hiệu quả 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đoàn thể thuộc Khối được thành lập. Đoàn Thanh niên Liên cơ quan Dân Chính Đảng được thành lập ngày 20-3-1995. Hội Cựu chiến binh khối thành lập ngày 01-10-2003. Công đoàn Viên chức thành phố thành lập ngày 19-5-2004. Trong quá trình phát triển, trải qua các kỳ Đại hội, các đoàn thể đã chủ động bám sát Nghị quyết, Kết luận, Chương trình công tác của cấp uỷ và đoàn thể cấp trên, chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Khối. 

Đoàn Thanh niên: Trải qua 5 kỳ Đại hội, luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện. Chủ động đi vào những khâu khó, việc mới, đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên xây dựng tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, Đoàn Thanh niên Khối có 46 cơ sở Đoàn trực thuộc (26 đoàn cơ sở và 20 chi đoàn cơ sở) với tổng số gần 3.300 đoàn viên. 

Công đoàn viên chức: Trải qua 4 kỳ Đại hội, luôn giữ vững truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến trong quản lý, trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến thời điểm cuối năm 2018, số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức thành phố là 56 tổ chức với 6.251 đoàn viên. 
Hội Cựu chiến binh: Trải quan 3 kỳ Đại hội, Hội Cựu chiến binh Khối đã phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
V. Truyền thống và bài học kinh nghiệm

Qua 25 năm hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố qua các thời kỳ luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sát hợp vào tình hình thực tiễn, coi trọng khâu tổ chức thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành đường lối và Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. Nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối đã có bước phát triển toàn diện và vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố. 

Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Hiệu quả đã trở thành nét đẹp truyền thống của các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố qua 25 năm hoạt động và trưởng thành. 

Từ thực tiễn hoạt động trong 25 năm qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Một là, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, các ban tham mưu của Thành ủy; các ngành, đoàn thể thành phố trong triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp thành phố. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị từ khối đến cơ sở để tạo động lực thúc đẩy và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng thời kỳ. 
Hai là, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của cấp ủy trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ba là, quán triệt sâu sắc việc triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ bao trùm, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, gương mẫu, sáng tạo, công tâm, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân là khâu đột phá; kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 
Bốn là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các đoàn thể thuộc khối trong phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ở các cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh./. 
 

Tác giả bài viết: BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây