Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013-2014

 •   01/01/2015 02:12:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thành phố Hải Phòng năm 2013-2014

Niên giám thống kê năm 2014 thành phố Hải Phòng

 •   08/08/2014 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 2757
 •   Phản hồi: 0

Một số biểu số liệu trong niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2014

Đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng

 •   19/07/2014 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0

Đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng

Một số chỉ tiêu chủ yếu cả nước và một số thành phố năm 2013

 •   15/06/2014 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0

Một số chỉ tiêu chủ yếu cả nước và một số thành phố năm 2013

, . : 60 giây