Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

http://thongkehaiphong.gov.vn


Tổng điều tra Nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016

Tổng điều tra Nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016
1. Quyết đinh số 2721/QĐ - UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo thành phố về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 - Tải về
2. Quy trình hướng dẫn lập bảng kê - Tải về
3. Mẫu bảng kê - Tải về
, . : 60 giây