Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

http://thongkehaiphong.gov.vn


Điều tra thủy sản 01/10/2015

Thực hiện Phương án điều tra thủy sản ngày 02/4/2015; Quyết định số 1074/QĐ-TCTK ngày 28/10/2014 về việc giao kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Kế hoạch điều tra thủy sản kỳ 01/11/2015

, . : 60 giây