Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

http://thongkehaiphong.gov.vn


Điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015

 
, . : 60 giây