Tham gia góp ý Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

 •   18/08/2016 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Trên cơ sở tập hợp các ý kiến từ các Bộ, ngành, các Vụ, các Cục Thống kê, TCTK đã dự thảo lần hai về Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

 •   25/06/2015 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

 •   22/06/2015 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

 •   22/06/2015 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

, . : 60 giây